Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 3, str. 117-140
O inicijativi Vrhovnog kasacionog suda za izmenu Zakona o parničnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabodiroga@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Ključne reči: Opšta revizija; Posebna revizija; Vrhovni kasacioni sud; Izmene Zakona o parničnom postupku
Sažetak
Pravo na izjavljivanje revizije u važećem Zakonu o parničnom postupku uređeno je na način koji omogućava široku dostupnost ovog vanrednog pravnog leka strankama u postupku. Takvo rešenje predstavlja rezultat izmena koje je ovaj zakon pretrpeo 2014. godine. Osnovni tekst zakona iz 2011. godine propisivao je da je revizija dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijanog dela drugostepene presude prelazi 100.000 evra prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, dok je u privrednim sporovima revizijski cenzus iznosio 300.000 evra. Revizija je bila dozvoljena i po odredbama nekih posebnih zakona. Pored opšte revizije, postojala je i posebna revizija koja se mogla izjaviti protiv drugostepene presude koja se nije mogla pobijati opštom revizijom ako je po oceni apelacionog, odnosno Vrhovnog kasacionog suda bilo potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse i ako je potrebno novo tumačenje prava. Izmenama Zakona o parničnom postupku iz 2014. godine spušteni su revizijski cenzusi na 40.000 evra u opštem parničnom postupku i na 100.000 evra u postupku o privrednim sporovima, a dozvoljeno je izjavljivanje revizije i protiv svake preinačujuće presude drugostepenog suda, kao i protiv svake presude drugostepenog suda kojom je usvojena žalba, ukinuta prvostepena presuda i odlučeno o zahtevima stranaka. Revizija je mogla biti dozvoljena i po posebnom zakonu, a pored opšte revizije zakon je zadržao i posebnu reviziju, o čijoj dozvoljenosti i osnovanosti sada odlučuje veće pet sudija Vrhovnog kasacionog suda. Pet godina nakon stupanja na snagu ovih zakonskih izmena, opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda uputila je inicijativu za izmenu Zakona o parničnom postupku, koja bi, ako bude usvojena, dovela do znatno restriktivnijeg regulisanja prava na izjavljivanje revizije u odnosu na sadašnja zakonska rešenja. Ovaj rad predstavlja kritičku analizu predloga koji su izneti u pomenutoj inicijativi.
Reference
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Službeni glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), čl. 29, st. 2
*** Tekst inicijative opšte sednice VKS za izmenu Zakona o parničnom postupku. dostupno na adresi: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Inicijativa%20Opste%20sednice%20Vrhovnog%20kasacionog%20suda%20za%20izmenu%20Zakona%20o%20parnicnom%20postupku.pdf, 5. 7. 2020
*** Preporuka br. R (95) 5 Saveta Evrope o uvođenju i unapređivanju žalbenih postupaka u građanskim i privrednim sporovima / Recommendation No. R (95) 5 of the Committee of Ministers to Member States Concerning the Introduction and Improvement of the Fun
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 40/2015 - dr. zakon, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odl
*** (2006) Ustav Republike Srbije - ustav. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije - ZZD. Službeni glasnik RS, br. 22
Ballon, O.J., Nunner-Krautgasser, B., Schneider, B. (2018) Einführung in das Zivilprozessrecht: Streitiges Verfahren. Wien: Verlag Manz
Bodiroga, N. (2012) Novi Zakon o parničnom postupku. Beograd
Bodiroga, N. (2013) Pristup Vrhovnom kasacionom sudu u građanskim stvarima - odluka Ustavnog suda i evropski standardi. u: Lilić Stevan [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 192-199, Knjiga 3
Bodiroga, N. (2013) Pristup VKS u građanskim stvarima - odluka Ustavnog suda i evropski standardi. u: Lilić Stevan [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Knjiga 3, 192-199
Bodiroga, N. (2019) Ustavna jemstva u parničnom postupku. Beograd
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? Ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Schilken, E. (2014) Zivilprozessrecht. München: Verlag Franz Vahlen
Stanković, G. (2004) Zakon o parničnom postupku - predgovor. Beograd: IP Justinijan, 27
Stanković, G., Mandić, L. (2013) Organizaciono građansko procesno pravo. Kosovska Mitrovica
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb
Zuglia, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku. Zagreb: Narodne novine, II Svezak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2003117B
primljen: 31.07.2020.
prihvaćen: 28.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.