Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 3, str. 254-269
Pravo preče kupovine udela člana društva s ograničenom odgovornošću
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

e-adresababic.ilija@yahoo.com
Ključne reči: Pravo preče kupovine udela; Slobodan prenos udela; Povreda prava preče kupovine udela; Prenos udela trećem licu; Javna prodaja udela
Sažetak
Društvo s ograničenom odgovornošću jeste društvo kapitala. Stoga, član društva može na jednog, više ili sve članove društva slobodno preneti svoj udeo ili deo udela dozvoljenim pravnim poslovima (najčešće ugovorima) inter vivos i mortis causa. U slučaju da se udeo prenosi trećem licu, ostali članovi društva imaju pravo preče kupovine. Ovo pravilo je dopunsko-dispozitivne prirode, tako da se može isključiti osnivačkim aktom društva. Zakon o privrednim društvima nije dispozitivnim odredbama uredio sve odnose koji mogu nastati u slučaju kada član društva s ograničenom odgovornošću prenosi na treće lice (koje nije član društva) svoj udeo. Ovaj zakon nije regulisao slučajeve otuđenja udela dobročinim pravnim poslovima (ugovor o poklonu, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života), a ni pojedinim dvostrano teretnim ugovorima (kao što je ugovor o doživotnom izdržavanju). Nepotpuno je i nedosledno regulisana forma ponude koju prenosilac upućuje članovima društva, forma prihvata ponude, trenutak i forma zaključenja ugovora o otuđenju udela i drugo. U ovom radu autor nastoji da primenom više metoda tumačenja prava razreši nedoumice koje proizlaze iz odredaba ZPD.
Reference
*** (2011-2019) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, br. 99/11, 83/14 i 31/19
*** Zbirka sudskih odluka. knj. 8, sv. III, odluka br. 336
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/05, 72/11 - dr. zakon i 6/15, čl. 188
*** (1995-2015) Čl. 194. St. 1 Zakona o nasleđivanju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015
*** (2011-2015) Zakon o javnom beležništvu - ZJB. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - dr. zakon, 93/14 - dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15, čl. 93 st. 2 tač. 1
*** (2015-2019) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje i 54/19
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/2003 - Ustavna povelja, br. 18/2020
*** (2014-2018) Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Službeni glasnik RS, br. 93/14, 22/15 i 87/18, čl. 5 st. 1
*** (1934) Predosnove građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, par. 1049
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14, 87/18 i 18/20
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19
Blagojević, B.T. (1952) Građansko-pravni obligacioni ugovori. Beograd, 61
Cvetić, R. (1998) Pravo preče kupovine. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija, 54
Gorenc, V.V. (2003) Trgovačko pravo društava. Zagreb, 474
Jakšić, S. (1960) Obligaciono pravo - posebni dio - pojedini tipovi obligacionih ugovora. Sarajevo, II
Loza, B. (2000) Obligaciono pravo - posebni deo. Pale, Srpsko Sarajevo: Pravni fakultet, II
Nikolić, D. (1996) Zloupotreba zakonskog prava preče kupovine. u: Kovačević-Kuštrimović Radmila [ur.] Međunarodna konferencija Zloupotreba prava, Niš, 120
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Beograd, 574
Planojević, N. (2012) Stvarno pravo u praksi. Kragujevac, 428
Spirović-Jovanović, L., Dabić, L. (2011) Trgovinsko pravo. Beograd, 313
Stanković, O., Orlić, M. (2001) Stvarno pravo. Beograd, 286
Stefanović, Z. (2019) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd, 319
Toroman, M. (1975) Vrste i modaliteti ugovora o kupovini i prodaji. Beograd, 19
Vasiljević, M. (2007) Kompanijsko pravo. Beograd, 221
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2003254B
primljen: 15.05.2020.
prihvaćen: 07.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nagradni poklon
Đurđević Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravila o poklonu u srpskom srednjovekovnom pravu
Mirković Zoran, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

prikaži sve [116]