Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 4, str. 7-24
Pozivanje naslednika oglasom i naslednopravni položaj države u srpskom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadjurdjevic.pfb@gmail.com
Projekat:
Rad je napisan u okviru projekta "Identitetski preobražaj Srbije" za 2020. godinu, koji se realizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ključne reči: država kao naslednik; nepoznati naslednik; ostavinska rasprava; pozivanje naslednika oglasom
Sažetak
Pozivanje naslednika oglasom predstavlja kompromis između istražnog načela u ostavinskom postupku i težnje da se ostavinska rasprava okonča u razumnom roku. Ako ostavinski sud ne može da utvrdi da li uopšte postoji neki privatnopravni subjekt koji bi mogao i hteo da nasledi ili ako sumnja da pored privatnopravnog subjekta za kojeg zna postoje još neki koji imaju isto ili jače pravo na nasleđe, on će pozvati potencijalne naslednike da se prijave na oglas u roku od godinu dana. Posledice nemogućnosti da se rasvetli ko su sve potencijalni naslednici nakon isteka jednogodišnjeg roka za prijavljivanje na oglas u srpskom pravu su različite, u zavisnosti od toga da li tada zaostavštinu treba dodeliti privatnopravnom subjektu ili državi. U takvoj situaciji ostavinski sud će privatnopravnog subjekta oglasiti za naslednika, dok će državi predati zaostavštinu na uživanje, uz mogućnost da stekne svojinu na pokretnim i nepokretnim stvarima iz zaostavštine istekom trogodišnjeg, odnosno desetogodišnjeg roka za održaj, koji se računa od momenta ostaviočeve smrti. Nakon analize praktičnih konsekvenci primene navedenih pravila, autor zaključuje da je zakonodavac propisivanjem posebnog naslednopravnog režima za državu kada se naslednici pozivaju oglasom nju privilegovao kao naslednika i time olakšao prelazak ostavinske mase iz režima privatne u režim javne svojine, što je u suprotnosti sa principom privatnopravnog karaktera nasleđivanja. Osim toga, pravila o dodeljivanju zaostavštine na uživanje Republici Srbiji su i pravno-dogmatski manjkava, jer su u suprotnosti kako sa principom univerzalne sukcesije i ex lege nasleđivanja (u momentu ostaviočeve smrti niko ne postaje naslednik, pa samim tim ni sopstvenik stvari iz zaostavštine), tako i sa opštim stvarnopravnim pravilima o sticanju svojine održajem (omogućuje da subjekt koji drži stvar kao plodouživalac istekom određenih rokova postane sopstvenik).
Reference
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015, čl. 21 st. 1 i 2, čl. 208 st. 3, čl. 209, čl. 219 st. 1, čl. 221
*** (1995-2015) Zakon o vanparničnom postupku. Službeni glasnik SRS, br. 25/82 i 48/88 i Službeni glasnik RS, br. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14 i 6/15, član 30ž, čl. 117 stav 5 i čl. 116 st. 2 i 4
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90, Službeni list SRJ, br. 29/96 i Službeni glasnik RS, br. 115/2005
*** Obrazloženje Glave pete (čl. 206-237) Predloga Zakona o nasleđivanju, koji je Vlada Republike Srbije uputila Narodnoj Skupštini 9. marta 1995. godine. 05 broj: 011-590/98, 50-56
*** (2003-2015) Zakon o nasljeđivanju. Narodne novine, br. 40/03, 162/03, 35/05, 127/13 i 33/15, član 181
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, član 32 stav 1
*** (1955) Savezni Zakon o nasleđivanju. Službeni list FNRJ, br 20, čl. 217
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd
Antić, O.B. (1991) Država kao naslednik. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 1-3, str. 19-28
Blagojević, B. (1964) Nasledno pravo SFRJ. Beograd
Dika, M. (2003) Ostavinski postupak. u: Dika Mihajlo [ur.] Novo nasljednopravno uređenje, Zagreb
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd
Đurđević, D. (2020) Pouzdanje u tačnost pravnosnažnog ostavinskog rešenja. u: Krstić Ivana, Bajović Vanja [ur.] Identitetski preobražaj Srbije - prilozi projektu 2019. godine, Beograd: Pravni fakultet
Ebenroth, C.T. (1992) Erbrecht. München
Gavella, N., Belaj, V. (2014) Nasljedno pravo. Zagreb
Konstantinović, M. (1982) Opšte napomene uz teze za predprojekt Zakona o nasleđivanju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4, 476
Konstantinović, M. (1982) Tendencija modernih zakonodavstava u smislu ograničenja prava na nasleđivanje. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4/358
Koziol, H., Welser, R. (2007) Schuldrecht, Erbrecht. u: Bürgerliches Recht, Wien, Band II
Kreč, M., Pavić, Đ. (1964) Komentar Zakona o nasljeđivanju. Zagreb
Lange, K.W. (2011) Erbrecht. München
Olzen, D. (2009) Erbrecht. Berlin
Rebmann, K., Säcker, F.J., Rixecker, R., eds (2004) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München
Schlüter, W. (2000) Erbrecht. München
Schmoeckel, M. (2014) Erbrecht. Baden-Baden
Stanković, G., Trgovčević-Prokić, M. (2015) Komentar Zakona o vanparničnom postupku. Beograd
Stanković, O., Orlić, M. (2001) Stvarno pravo. Beograd
Svorcan, S. (2004) Komentar Zakona o nasleđivanju Srbije. Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2004007D
primljen: 01.12.2020.
prihvaćen: 15.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravni položaj prethodnog naslednika
Đurđević Dejan B.

Pravo i privreda (2021)
Uticaj epidemije na javnobeležničku delatnost
Đurđević Dejan B.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Zamena naslednika u savremenim pravima Evrope
Vidić-Trninić Jelena Đ., i dr.

prikaži sve [58]