Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 4, str. 98-111
Obaveza razdvajanja delatnosti u oblasti proizvodnje, snabdevanja, prenosa i distribucije električne energije u pravu Evropske unije i Republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresains@nikolicsavin.com
Ključne reči: razdvajanje delatnosti; pravo energetike; pravo konkurencije; Zakon o energetici; energetski paketi EU
Sažetak
U radu su analizirane odredbe primarnog i sekundarnog zakonodavstva Evropske unije, važećeg Zakona o energetici i odluka energetskih subjekata Republike Srbije o obavezi međusobnog razdvajanja pojedinih energetskih delatnosti, kao što su proizvodnja, snabdevanje, prenos i distribucija električne energije. Posebna pažnja posvećena je regulisanju ovog pitanja u "Energetskim paketima" Evropske unije i reorganizaciji elektroenergetskog sektora u Republici Srbiji. Takođe su razmatrane vrste razdvajanja delatnosti - u horizontalnom i vertikalnom smislu, kao i po pojedinim njegovim vrstama obrazovanim prema prirodi razdvajanja - računovodstveno, funkcionalno, pravno i svojinsko razdvajanje delatnosti.
Reference
*** (2007) Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 (Ugovor iz Lisabona). Official Journal of the European Union C, 306, Volume 50, 17. 12, čl. 176A
*** (2012) Consolidated version of the Treaty on European Union (Konsolidovane verzije Ugovora o osnivanju Evropske unije i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije). OJ C, 326, 26. 10., čl. 194
*** (1988) The internal energy market: Commission working document (Radni dokument Evropske komisije o Unutrašnjem energetskom tržištu). Brussels, COM(88) 238 final, tač. 33 i 35
*** (1990) Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (Direktiva o transparentnosti cena gasa i električne energije). Official Journal L, 185, 17. 7., 16-24
*** (1995) White paper: An energy policy for the European Union (Bela knjiga - Energetska politika za Evropsku uniju). Brussels, 13.12., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc335af2-4ed1-4690-8a0d797613dbd5f0/language-en, 12. 11. 2020
*** (1997) Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity (Direktiva o opštim pravilima o unutrašnjem tržištu električne energije iz 1996. godine). OJ L, 27, 30. 1
*** Internal Energy Market (Dokument o unutrašnjem energetskom tržištu). https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.9.pdf, 5. 11.2020, 1
*** (2003) Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC: Statements made with regard to decommissioning and waste management ac. Official Journal of the European Union L, 176, 15. 7., čl. 26 st. 4, p. 36-56
*** (2011/2012) Zakon o energetici iz 2012. godine. Službeni glasnik RS, br. 57/2011, 80/2011 - ispr, 93/2012 i 124/2012, čl. 36
*** (1992) Treaty on European Union (Ugovor o osnivanju Evropske unije - Mastriht). OJ C, 191, 29. 7
*** (2015) Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2011) Zakon o energetici iz 2011. godine. Službeni glasnik RS, br. 57, 80
*** (2005) Odluka Vlade Republike Srbije 05 broj 023-397/2005-1 od 27. januara 2005. godine. Službeni glasnik RS, br. 12
*** (2007) Communication from the Commission Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors: Final report (Konačni izveštaj o sektorskoj analizi na tržištu gasa i električne energije). Brussels, 10. 1, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0851:FIN:EN:PDF, 12. 11. 2020
*** (2007) Prospects for the internal gas and electricity market (Perspektive unutrašnjeg tržišta gasa i električne energije). 10. 1., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al27075, 12. 11. 2020
*** (2009) Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC (Direktiva o opštim pravilima o unutrašnjem tržištu električne energi. OJ L, 211, 14. 8
*** (2014/2018) Zakon o energetici (ZoE). Službeni glasnik RS, br. 145 i 95 - dr. zakon, čl. 16
*** (2019) Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Direktiva o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energij. OJ L, 158, 14. 6., preambula tač. 68, čl. 2 tač. 11
*** (2019) Implementation of TSO and DSO unbundling provisions: Update and clean energy package outlook (Implementacija odredaba o razdvajanju OPS-a i ODS-a - ažuriranje i pregled energetskog paketa). 14. 6., https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/f69775aa-613c-78a5-4d96-8fd57e6b77d4, 5. 11. 2020, 44
Begović, B., Pavić, V., Popović, D. (2019) Uvod u pravo konkurencije. Beograd: Pravni fakultet
Elektroprivreda Srbije Tehnički godišnjak za 2018. godinu. http://www.eps.rs/cir/SiteAssets/Pages/tehnicki-izvestaji/TEH_Godisnjak2018_web.pdf, 12. 11. 2020, 4
EMS a.d. Beograd (2016) Pravila o radu tržišta električne energije. novembar, http://ems.rs/media/uploads/2017/Pravila%20o%20radu%20trzista/Pravila%20o%20radu%20trzista%20elektricne%20energije%20-%2009.12.2016.pdf, 11.11.2020
EMS a.d. Beograd (2020) u: Informator o radu, novembar, http://ems.rs/media/uploads/Informator_o_radu_EMS_AD%20-%20Copy%208.pdf, 11. 11., 3
Energy Community Secretariat (Sekretarijat Energetske zajednice) (2019) WB6 Electricity Monitoring Report (Izveštaj o monitoringu elektroenergetskog sektora šest zemalja Zapadnog Balkana). maj, https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/WB6/Monitoring_EL.html, 5. 11. 2020, 26
European Commission Clean Energy for all Europeans package. https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en, 12. 11. 2020
European Parliament, European Union, Council (2003) Regulation (EC) No 1228/2003 of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (Uredba o uslovima pristupa mreži prekograničnog prenosa električne energije). Official Journal of the European Union L, 176/1, 15. 7
Florence School of Regulation (FSR) (2020) Unbundling in the European electricity and gas sectors. https://fsr.eui.eu/unbundling-in-the-european-electricity-and-gas-sectors/, 11.11
Lowe, P., Pucinskaite, I., Webster, W., Lindberg, P. (2007) Effective unbundling of energy transmission networks: Lessons from the Energy Sector Inquiry. Competition Policy Newsletter, Nr. 1, https://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2007_1_23.pdf, 5. 11. 2020
Nešić, B. (2016) Nastanak i razvoj prava Evropske unije u oblasti energetike. Strani pravni život, br. 2, str. 231-241
Popov, Đ., Stanković, F. (2020) Osnovi ekonomije. Beograd: Službeni glasnik
Power Futures South Africa (2019) What is unbundling?: Understanding electricity sector unbundling in SA. https://www.powerfutures.org/updates/2019/2/6/what-is-unbundling-understanding-electricity-sector-unbundling-in-sa, 5.11.2020
Wish, R., Bailey, D. (2012) Competition law. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2004098N
primljen: 01.12.2020.
prihvaćen: 15.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.