Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 4, str. 134-148
GmbH i UG (Mini-GmbH) - rešenja zaštite poverilaca u nemačkom pravu
Advokatska kancelarija Joksović, Stojanović i Partneri

e-adresajovanajoksovic95@gmail.com
Ključne reči: d.o.o.; GmbH; UG; nemačko pravo; zaštita poverilaca; osnovni kapital; odgovornost članova
Sažetak
Jedna od najrasprostranjenijih formi privrednih društava, ne samo u našem, već i u drugim pravnim sistemima, je društvo sa ograničenom odgovornošću. Ova pravna forma daje izuzetne prednosti njenim osnivačima, ali samim tim dovodi u opasnost namirenje poverilaca. Autor u ovom radu navodi i opisuje načine i institute zaštite poverilaca društva u nemačkom pravnom sistemu, odnosno poverilaca privrednih društava osnovanih u formi GmbH i novijeg UG (Mini-GmbH), sa kratkim osvrtom na srpsko pravo i d.o.o. Pre svega, to su vrste odgovornosti članova i direktora nemačkih preddruštava u samom stadijumu osnivanja, zabrane isplata članovima iz imovine koja je neophodna za pokriće osnovnog kapitala i drugo. GmbH pored svog zakonskog minimuma osnovnog kapitala od 25.000 evra sadrži i niz drugih instituta za adekvatnu zaštitu poverilaca, koji ga samim tim čine privlačnim ne samo osnivačima, već i njegovim poveriocima. Zakonom o modernizaciji prava društva sa ograničenom odgovornošću i borbi protiv zloupotreba (MoMiG), donetim 2008. godine, nemački pravni sistem uvodi novu pravnu formu pojednostavljenog GmbH (UG), koji ima istu pravnu prirodu, ali ipak sa nekoliko posebnih karakteristika. Pre svega, to je mogućnost osnivanja društva ispod zakonskog minimuma osnovnog kapitala (iznosi, naime, 1 evro). UG je trebalo da predstavlja alternativu u odnosu na engleski "Limited", koji je tada "preplavio" nemačko tržište. Ova prednost za osnivače donosi, pak, određene restrikcije, najpre u pogledu pravila održavanja kapitala. Usled činjenice da pravila za d.o.o. imaju bitne sličnosti sa opštim pravilima koja važe za navedene pravne forme nemačkog sistema, pre svega zbog sličnosti sa UG u vidu iznosa minimalnog osnovnog kapitala od 100 dinara, posebno će biti analizirane karakteristike i rešenja nemačkog prava u cilju zaštite poverilaca ove forme društva. Pri kraju dolazi kratak osvrt na institut probijanja pravne ličnosti u nemačkom pravu.
Reference
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima - ZPD. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, čl. 18, čl. 46, čl. 145, čl. 185
*** (1892) Gesetz betreff end die Gesellschaft en mit beschränkter Haftung (Nemački Zakon o društvima sa ograničenom odgovornošću). par. 5 st. 1, par. 5a st. 1, 2, 3 i 5, par. 7 st. 2, par. 11 st. 1, 2, par. 19 st. 4 i 5, par. 30 st. 1, 2 i 3, par. 31, par. 58 st. 2 i par. 58a st. 4
Fastrich, L. (2019) GmbHG § 30. u: Baumbach Adolf, Hueck Alfred [ur.] GmbHG, München, https://bekkonline.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fkomm%2Fbaumbachhueckgmbhgko_22%2Fcont%2Fbaumbachhueckgmbhgko.inhaltsverzeichnis.htm&pos=2, 1. 7. 2020, Rn. 25
Gasteyer, T. (2009) Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - Praktische Umsetzung des § 5a GmbHG aus anwaltlicher Sicht. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, Nr. 34
Hartmut, W. (2020) § 11. u: GmbHG Kommentar, München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FWickeKoGmbHG_4%2Fcont%2FWickeKoGmbHG%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 7. 7. 2020, Rn. 3
Heidinger, A. BeckOnlineGroßkommentar Aktienrecht. § 41, https://beck-online.beck.de/Home, 1. 7. 2020, Rn. 82, Rn. 85
Heinemeyer, S. (2019) BGB § 421. u: Krüger Wolfgang [ur.] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 3: Schuldrecht Allgemeiner Teil II, München, §§ 311-432, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMuekoBGB_8_Band3%2Fcont%2FMuekoBGB%2E3%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 1. 7. 2020, Rn. 43
Hucke, A., Holfter, M. (2010) Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - eine echte Alternative für Unternehmensgründer. Juristische Schulung, Nr. 10
Kindler, P. (2019) Grundkurs Handels und Gesellschaftsrecht. München
Knof, B. (2020) VO (EU) 2015/848 Art. 7. u: Uhlenbruck Wilhelm [ur.] Insolvenzordnung Kommentar, München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FUhlenbruckKoInsO_15_Band2%2Fcont%2FUhlenbruckKoInsO%2E2%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 9. 7., Rn. 124
Merkt, H. (2018) § 11. u: Fleischer Holger, Goette Wulf [ur.] Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG, München, Band 1: §§ 1-34, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MuekoGmbHG_3_Band1/cont/MuekoGmbHG.1.inhaltsverzeichnis%2Ehtm, 9. 7. 2020, Rn. 98, Rn. 145
Ploß, T. (2020) § 24. u: Scherer Stephan [ur.] Unternehmensnachfolge, München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FSudhoffHdbUNNachf_6%2Fcont%2FSudhoffHdbUNNachf%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 1. 7., Rn. 670
Prütting, J. (2018) Existenzvernichtungshaftung. Juristische Schulung, Nr. 5
Ries, P., Schulte, C. (2018) Die UG wird erwachsen: Das Erstarken der Unternehmergesellschaft zur Voll-GmbH. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, Nr. 15
Roth, G.H., Altmeppen, H. (2019) GmbHG § 30. u: Roth Günter H, Altmeppen Holger [ur.] GmbHG Kommentar, München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FRothAltmeppenGmbHGKO_9%2Fcont%2FRothAltmeppenGmbHGKO%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 5. 7. 2020, Rn. 62-64
Solveen, D. (2017) § 41. u: Hölters Wolfgang [ur.] Aktiengesetz Kommentar, München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata/komm/HoeltersKoAktG_3/cont/HoeltersKoAktG.Inhaltsverzeichnis%2Ehtm, 1. 7. 2020, Rn. 15
Wachter, T. (2011) Sacheinlagen bei der Unternehmergesellschaft (haft ungsbeschränkt). Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 36, 2620-2622
Wicke, H. (2020) GmbHG. München, https://beckonline.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FWickeKoGmbHG_4%2Fcont%2FWickeKoGmbHG%2EInhaltsverzeichnis%2Ehtm, 7. 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2004134J
primljen: 11.09.2020.
prihvaćen: 20.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka