Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 59, br. 2, str. 107-122
Domen primene pravila rezona na restriktivne sporazume
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresasanja.dankovic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: antikonkurencijski rizik; restriktivna znatnost; pravilo rezona; izuzimanje od zabrane; nagodba
Sažetak
Rad ima za cilj ispitivanje osnovanosti, a zatim i domena primene pravila rezona u slučaju restriktivnog sporazumevanja. Kada dogovor, iako ograničavajući, neće biti kvalifikovan kao restriktivan, i dalje - po kom strukturno petostepenom osnovu se pravni posao izdvaja iz režima zabrane i anulira posledice ništavosti? Rezultat rada je trokategorijalni pravni model koji pretpostavlja primenu najpre kvantitativnih, a zatim kvalitativnih pokazatelja, koji dalje podrazumevaju subjektivno-objektivne kriterijume procene antikonkurencijskog potencijala sporazuma. Nakon primene de minimis pravila, na sledećem nivou se posao kvalifikovan kao restriktivan podvrgava ciljno-posledičnoj i sistemskoj analizi, da bi se onda primenom pravila rezona - uzimajući u obzir okolnosti pojedinačnog slučaja i kategorišući ih kao antikonkurencijski rizik, sa jedne, i eventualne šire pozitivne efekte, sa druge strane - u poslednjoj instanci dopustila mogućnost jednog od pet scenarija izuzetaka od polaznog principa apsolutne zabrane, postavljenih po sistemu koncentričnih krugova gradacijske verovatnoće znatnosti povrede.
Reference
Begović, B., Pavić, V. (2012) Uvod u pravo konkurencije. Beograd
Ezrachi, A. (2010) EU Competition Law. Portland: EU Competition Law
Hovenkamp, H. (2005) The antitrust enterprise: Principle and execution. Cambridge, Massachusetts
Kaplow, L. (2013) Competition policy and price fixing. Princeton
Popović, D. (2012) Isključiva prava intelektualne svojine i slobodna konkurencija. Beograd
Russo, F., Maarten, C.P., Gunster, A., Carree, M. (2010) European commission decisions on competition. New York
Šogorov, S. (1989) Monopolistički sporazumi u jugoslovenskom pravu. Beograd
Taboroši, S. (2006) Ekonomsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M. (2001) Poslovno pravo. Beograd
Vukadinović, R. (2012) Međunarodno poslovno pravo. Kragujevac
Waelbroeck, D. (2006) Vertical agreements: 4 years of liberalisation by regulation n. 2790/99 after 40 years of legal (block) regulation. u: Ullrich Hanns [ur.] The Evolution of European Competition Law - Whose Regulation, Which Competition?, Cheltenham
Whish, R., Bailey, D. (2012) Competition Law. Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2102107D
primljen: 30.03.2021.
revidiran: 25.05.2021.
prihvaćen: 30.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka