Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 59, br. 2, str. 123-140
Pravo i softverska analiza - korak bliže ka rešavanju investicionih sporova primenom metoda veštačke inteligencije?
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe + Univerzitet Educons, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresamilena.galetin@gmail.com, anicamilov@gmail.com
Ključne reči: pravo i veštačka inteligencija; investicioni sporovi; merodavno pravo; softverska analiza u pravu
Sažetak
Pitanje mogućnosti primene veštačke inteligencije prilikom rešavanja pravnih sporova postaje sve aktuelnije. Autori u radu ispituju da li se softverska analiza može primeniti na rešavanje konkretnog pitanja u investicionim sporovima - utvrđivanje merodavnog prava na suštinu spora i ukazuju na primenu veštačke inteligencije u pravu, a posebno prilikom predviđanja ishoda spora. Polaznu osnovu predstavlja uzorak od 50 arbitražnih odluka i rezultati prethodno sprovedenog istraživanja. Uočeno je da softverska analiza može biti korisna prilikom odlučivanja, ali ne u meri da bi se arbitri isključivo mogli osloniti na nju, dok je izrada algoritma koji bi predvideo koje je pravo merodavno za različita pravna pitanja zahtevao znatno veći uzorak. Smatramo i da postojanje različitih pravnih i činjeničnih okolnosti u svakom konkretnom slučaju, kao i same ličnosti arbitra i njegovog prava na diskrecionu ocenu prilikom rešavanja spora, predstavlja ograničenje za primenu veštačke inteligencije u ovoj oblasti.
Reference
Alarie, B., Niblett, A., Yoon, A.H. (2018) How artificial intelligence will affect the practice of law. University of Toronto Law Journal, Vol. 68, Issue supplement Nr. 1
Avramović, D. (2018) Analiza predvidljivosti postupanja sudija - povratak mehaničkoj jurisprudenciji?. Crimen, vol. 9, br. 2, str. 155-167
Barfield, W., Pagallo, U. (2018) Research handbook on the law of artificial intelligence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Barfield, W., Pagallo, U. (2020) Advanced introduction to law and artificial intelligence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Buiten, M.C. (2019) Towards intelligent regulation of artificial intelligence. European Journal of Risk Regulation, Vol. 10, Nr. 1
Đundić, P.M. (2017) Merodavno pravo za suštinu spora pred arbitražnim sudovima IKSID - član 42(1) IKSID konvencije i uloga nacionalnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1627-1649
Galetin, M. (2019) Merodavno pravo u međunarodnim investicionim sporovima. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktorska disertacija
Harmon, L. (2019) Artificial intelligence is on the case in the legal profession. https://observer.com/2019/10/artificialintelligence-legal-profession/, 1. 4. 2021
Jovanović, M.Z. (2014) Odgovornost države za zaštitu stranih direktnih ulaganja. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kini, A. (2020) Artificial intelligence and the legal profession: An 'intelligent' way ahead?. https://www.barandbench.com/columns/artificial-intelligence-and-legal-profession-an-intelligentway-ahead, 31. 3. 2021
Lodder, A.R., Zeleznikow, J. (2012) Artificial intelligence and online dispute resolution. u: Abdel Wahab Mohamed S.; Katsh Ethan; Rainey Daniel [ur.] Online Dispute Resolution: Theory and Practice - A Treatise on Technology and Dispute Resolution, The Hague: Eleven International Publishing
Paisley, K., Sussman, E. (2018) Artificial intelligence challenges and opportunities for international arbitration. NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer, Vol. 11, Nr. 1
Surden, H. (2014) Machine learning and law. Washington Law Review, Vol. 89, Nr. 87
Surden, H. (2019) Artificial intelligence and law: An overview. Georgia State University Law Review, Vol. 35, Nr. 4
Vanni, R. (2020) How artificial intelligence is transforming the legal profession. https://kirasystems.com/learn/howartificial-intelligence-is-transforming-the-legal-profession/, 1. 4. 2021
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2102123G
primljen: 19.04.2021.
revidiran: 20.05.2021.
prihvaćen: 30.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka