Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 59, br. 2, str. 141-160
Tržište obveznica katastrofe - normativni okvir i perspektive razvoja
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresasoviljpeca@gmail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije

Sažetak
U radu se sa pravnog stanovišta analizira trenutni položaj tržišta obveznica za katastrofalne štete. Obveznice katastrofe predstavljaju inovativne instrumente sekjuritizacije, koji imaju izuzetno važnu ulogu u finansiranju prirodnih nepogoda. Mogućnost proširenja prenosa rizika, smanjenje izloženosti kreditnom riziku, poboljšanje upravljanja kapitalom - samo su neke od prednosti emisije obveznica katastrofe. Cilj predmetnog istraživanja je ukazivanje na moguće, alternativne načine efikasnog finansiranja katastrofalnih gubitaka izazvanih klimatskim promenama, poput emisije obveznica katastrofe. Stoga će se u radu analizirati osnovna obeležja obveznica katastrofe i mogućnosti njihovog daljeg unapređenja, kao značajnog finansijskog instrumenta u povezivanju tržišta kapitala i tržišta osiguranja. Autor je kritički sagledao trenutno stanje u ovoj oblasti na međunarodnom i nacionalnom nivou. Razmatrajući tendencije koje postoje na međunarodnom tržištu kapitala, autor je zaključio da u Republici Srbiji postoji pravna praznina i neusaglašenost postojećih pravnih propisa, čime je onemogućena emisija obveznica katastrofe.
Reference
Banks, E. (2004) Alternative risk transfer: Integrated risk management through insurance, reinsurance and the capital markets. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons
Baryshnikov, Yu., Mayo, A., Taylor, D.R. (2001) Pricing of CAT bonds. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.202.9296, 25. 4. 2021
Burnecki, K., Kukla, G., Taylor, D. (2005) Pricing of catastrophe bonds. u: Statistical Tools for Finance and Insurance, Berlin - Heidelberg: Springer
Cummins, D. (2012) CAT bonds and other risk-linked securities: Product design and evolution of the market. u: Courbage Christophe; Stahel Walter R. [ur.] Extreme events and insurance: 2011 annus horribilis, Geneva: The Geneva Association
Cummins, D.J. (2008) Cat bonds and other risk-linked securities: State of the market and recent developments. Risk Management and Insurance Review, Vol. 11, No. 1, pp. 23-47
Ćurak, M., Kovač, D. (2020) Upravljanje rizicima društava za neživotno osiguranje i reosiguranje primjenom tehnike sekuritizacije. Ekonomski vjesnik/Econviews, br. 1
Edesess, M. (2014) Catastrophe bonds: An important new financial instrument. EDHEC Business School, https://risk.edhec.edu/sites/risk/files/edhec-working-paper-catastrophe-bondsan-important_1410341092999.pdf, 1. 5. 2021
Gentiana, S. (2020) Mehanizmi transfera rizika - osiguranje i reosiguranje. u: Pojani Elona; Keci Julinda [ur.] Upravljanje rizikom od katastrofa na Zapadnom Balkanu - tehnički i ekonomski pristup, Novi Sad
Grabova, P. (2020) Doprinos osiguranja i kat obveznica upravljanju rizikom od katastrofalnih događaja. u: Pojani Elona; Keci Julinda [ur.] Upravljanje rizikom od katastrofa na Zapadnom Balkanu - tehnički i ekonomski pristup, Novi Sad
Harmetz, L.S. (2009) Frequently asked questions about rule 144A. Morrison & Foerster LLP, http://media.mofo.com/docs/pdf/FAQRule144A.pdf, 1. 5. 2021
Janković, M. (2006) Tržište hartija od vrednosti i pravna sigurnost. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 872-880
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Kozarević, E., Mujić, H. (2019) Finansiranje katastrofalnih rizika CAT obveznicama. Banke i biznis, jul/avgust
Njegomir, V. (2006) Upravljanje rizikom iz ugla osiguravajućih društava. Finansije, vol. 61, br. 1-6, str. 144-173
Njegomir, V. (2006) Upravljanje rizikom u osiguranju emisijom obveznica za katastrofalne štete. Ekonomska misao, vol. 39, br. 3-4, str. 183-202
Njegomir, V. (2008) Uloga tržišta kapitala u upravljanju rizikom osiguranja. Industrija, vol. 36, br. 4, str. 95-118
Njegomir, V., Ćirić, J. (2012) Investment portfolio optimization by investments in catastrophe bonds. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 4, str. 441-455
Primorac, M., Golub, L. (2019) Fiskalni rizici prirodnih nepogoda u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, br. 2
Sovilj, R. (2020) Tržište zelenih hartija od vrednosti - stanje i perspektive. Pravo i privreda, vol. 58, br. 2, str. 137-153
Tepavac, R., Nikolić, A., Cvijanović, D. (2012) Značaj upravljanja rizicima u osiguranju za ekonomski razvoj zemlje. Teme, vol. 36, br. 4, str. 1801-1818
Todić, D., Jelisavac-Trošić, S. (2020) Globalni međunarodnopravni okvir i finansiranje u oblasti klimatskih promena - između normativnog i prakse. u: Jovanović Predrag; Stojković-Zlatanović Sanja [ur.] Izazovi održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji, Beograd: Institut društvenih nauka
Vasiljević, M. (2007) Kompanijsko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2102141S
primljen: 12.05.2021.
revidiran: 18.05.2021.
prihvaćen: 14.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka