Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 59, br. 4, str. 523-539
Pravne posledice poremećaja u putničkom avio-saobraćaju nastalih usled Covid-19
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresajankovic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Epidemija. Pravo. Društvo" za 2021. godinu

Ključne reči: Ograničenja kretanja; Korona virus; Poremećaji u avio-saobraćaju; Pravo na povraćaj cene; Jednostrani raskid ugovora
Sažetak
U radu se razmatra pravni režim odgovornosti avio-prevozioca u slučaju krize izazvane korona virusom. Težište razmatranja je na poremećajima u saobraćaju koji se izražavaju najčešće kroz otkazivanje letova i pravima koje putnici imaju u takvim situacijama. Osnovni problem predstavlja pravno kvalifikovanje korona krize i shodno tome konačno određivanje obima i vrste putničkih prava. Zaključuje se da korona kriza predstavlja svojevrsnu društvenu višu silu, posebno imajući u vidu državne mere kojima se ograničava kretanje stanovništva, a što neposredno utiče na otkazivanje letova. Kako bi se prava putnika učinila izvesnijim u takvim situacijama, na nivou područja "Evropskog neba" je usvojeno zvanično Tumačenje kojim se potvrđuje da putnici kao potrošači uvek imaju pravo da izaberu da raskidaju ugovor koji je neizvršen usled pandemijskog razloga i da, prema tome, imaju pravo na povraćaj cene putne karte.
Reference
Bolanča, K.Đ. (2018) Prava putnika kao potrošača na kružnim putovanjima. u: Amidžić Jelovčić Petra [ur.] Suvremeni izazovi pomorske plovidbe, Split: Pravni fakultet u Splitu
Cvetković, M. (2008) Načelo jednake vrednosti davanja u ugovornom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 52, str. 189-210
Dolović, K. (2015) Uticaj savesnosti poverioca na posledice neosnovanih raskida ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 1, str. 202-216
Erotokritou, C., Grigorieff, C. (2020) EU Regulation 261/2004 on Air Passenger Rights: The Impact of the Covid-19 on Flight Cancellation and the Concept of Extraordinary Circumstances. Air and Space Law, 45, Special Issue
Fox, S.J., Martin-Domingo, L. (2020) EU air passengers' rights past, present, and future: In an uncertain world (Regulation EC 261/2004: Evaluation and case study). Journal of Air law and Commerce, 2
Janković, S. (2021) Vazduhoplovno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovanović, N. (2017) Pojačana zaštita putnika od poremećaja u prevozu u pravu EU. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom EU, Beograd
Jovanović, N. (2020) Opšti osnov ugovorne odgovornosti u srpskom pravu. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 40-63
Jovanović, N. (2017) Saobraćajno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovanović, N., Radović, V., Radović, M. (2020) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovanović, N. (2021) Državna pomoć male vrednosti. Pravo i privreda, vol. 59, br. 2, str. 87-106
Klarić, P., Vedriš, M. (2009) Građansko pravo. Zagreb: Narodne novine, XII neizmenjeno izdanje
Mustapha, N.N.N.S., Yazid, M.F.M., Shamsudin, M.F. (2020) How airline industry may rise post covid-19 pandemic. Journal of Postgraduate - Current Business Research, 1
Piccinelli, S., Moro, S., Rita, P. (2021) Air-travelers' concern emerging from online comments during COVID-19 outbreak. Tourism Management, August, dostupno na adresi: https:// reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0261517721000327?token=CAE3BD DD29115E16C7200313D8EF549362A5825270D24BF299DA9A43864 7D285C3B38A69ABFFCB2C38DC0DC923DB7918&origin
Primorac, Ž., Barun, M. (2021) Zaštita prava putnika u zračnom prijevozu. Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Shohini, R. Economic Impact of Covid-19 Pandemic. dostupno na adresi: https://www.researchgate.net/profile/Shohini-Roy/publication/343222 400_ECONOMIC_IMPACT_OF_COVID-19_PANDEMIC/links/ 5fa1e11e92851c14bc036d68/ECONOMIC-IMPACT-OF-COVID-19-PANDEMIC.pd
Trajković, M. (1999) Međunarodno vazduhoplovno pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu
Vujisić, D. (2018) Posebna prava putnika kao potrošača u vazdušnom saobraćaju. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 613-626
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2104523J
primljen: 19.11.2021.
prihvaćen: 05.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka