Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 48, br. 3, str. 171-187
Neusklađenost Zakonika o krivičnom postupku Srbije iz 2011. godine sa drugim propisima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku; Ustav; Krivični zakonik; Zakon o javnom tužilaštvu
Sažetak
U radu se ukazuje na neusklađenost novog ZKP iz 2011. godine sa drugim propisima u našem pravnom sistemu: sa Ustavom, praksom Evropskog suda za ljudska prava, Krivičnim zakonikom, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o policiji, Zakonom o obligacionim odnosima. S druge strane, navode se zakoni koji još nisu terminološki ili suštinski usklađeni sa novim ZKP. Sve to narušava harmoniju našeg pravnog sistema i zahteva promene ZKP.
Reference
*** (2009/2012) Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima. Službeni glasnik RS, br. 110, 87/10, 5
*** (2008-2013) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12 i 101/13
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 1
*** (2011-2013) Zakonik o krivičnom postupku Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13
*** (2009/2013) Sudski poslovnik. Službeni glasnik RS, b. 110, 70/11, 19/12, 89
*** (2006) Ustav RS. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2003-2005) Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05, 7/05
*** (2005-2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13
Aldag (1905) Die Gleichheit vor dem Gesetz in der Reichsverlasung. str. 51
Cigler, S. (1992) O nekim aspektima pravne jednakosti. u: Naučni skup Đorđe Tasić i prava čoveka, decembar 1992, Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu, 88
Grubač, M. (2011) Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26. septembra 2011. godine. Pravni zapisi, 2, 484
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 613, fn. 88
Krbek, I. (1937) Diskreciona ocena. Zagreb, 333-335
Rosenzweig, W. (1978) Značenje osnovnih prava. u: nacionalni referat za Austriju na IV Konferenciji evropskih ustavnih sudova održanoj u Beču 1978, Beograd, Beograd
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Reforma u stilu” jedan korak napred dva koraka nazad”. Beograd
Tasić, Đ. (1930) O načelu jednakosti građana pred zakonom. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5, str. 333-346
Welding, S.O. (1986) Die normativen Grundlagen des Gleichheitsprinzips. Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, 1, str. 54-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6709
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (1993)
O nekim aspektima pravne jednakosti
Cigler Snežana

Gl Adv komore Vojvodine (1994)
Odnos načela legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja prema drugim pravnim načelima
Cigler Snežana

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Kritički osvrt na uređenje istrage u ZKP Srbije iz 2011. godine
Brkić Snežana S.

prikaži sve [14]