Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:293
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:129

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 1, str. 49-72
Paricioni rok u srpskom parničnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresarkeca@pf.uns.ac.rs, markokne@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: paricioni rok; kondemnatorna presuda; izvršnost; paricioni rok za propuštanja i trpljenja; pogrešno određivanje paricionog roka; pogrešna primena materijalnog prava
Sažetak
U radu se razmatra paricioni rok - rok za ispunjenje zahteva koji određuje parnični sud u izreci kondemnatorne presude i čiji protek predstavlja uslov za nastupanje izvršnosti. Radi se o primarno materijalnopravnom roku koji ima svoje pravnopolitičko opravdanje u vidu obzira prema tuženom, kome se ostavlja dodatni rok u kojem treba da ispuni zahtev bez bojazni da će biti pokrenut postupak izvršenja. On se određuje u presudama u kojima se nalaže ispunjenje činidbe. Iznosi 15 dana za novčane činidbe, a za nenovčane činidbe je moguće da se odredi i duži. U posebnim postupcima postoje odstupanja od opšteg režima. Ukoliko se uopšte ne odredi, i presuda postane pravnosnažna, on iznosi tri dana i teče ex lege. Izuzetno, paricioni rok se može odrediti i u presudama u kojima se nalaže propuštanje ili trpljenje. U svakom slučaju rok se računa od dostave presude stranci kojoj je naloženo ispunjenje obaveze, s tim da ulaganje žalbe deluje suspenzivno u odnosu na njegov protek. Pravno sredstvo za saniranje grešaka suda u pogledu određivanja paricionog roka je žalba. Pravni interes imaju obe stranke u zavisnosti od konkretne greške suda, odnosno štetnosti po njihove pozicije. Greška suda predstavlja pogrešnu primenu materijalnog prava, pa se shodno tome ona sanira ili preinačenjem presude, ili ukidanjem, što zavisi od postojanja potrebnih činjeničnih utvrđenja za odluku o paricionom roku.
Reference
*** (2011-2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju ZIO. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 99/11 (dr. zakon), 109/13 (US), 55/14 i 139/14
*** (2004) ZIP. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 125
*** (2011-2014) Zakon o parničnom postupku. Služebni glasnik RS, br. 72/11, 49/13 (US), 74/13 (US) i 55/14
Blomeyer, A. (1963) Zivilprozessrecht. Berlin, 543 (§ 102 I 2)
Culja, S. (1936) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 614, Sv. 1, Građanski parnični postupak
Dika, M. (2007) Građansko ovršno parvo. Zagreb, 237 fn. 350 (§ 65 t. 1)
Dika, M. (2010) Građansko parnično pravo: Pravni lijekovi. Zagreb: Narodne novine
Fasching, H.W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. Wien, 1S902, 784 (Rn. 1549)
Gajinov, M. (2000) Metodologija izrade presude u parničnom postupku. Bilten Vrhovnog suda Srbije, 2, 320
Holzhammer, R. (1970) Österreichisches Zivilprozeßrecht. Wien - New York, 245
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd, 486 (t. 2561)
Jauernig, O. (2007) Zivilprozessrecht. München, 200729, 230 (§ 72 V)
Juhart, J. (1961) Civilno procesno pravo FZR Jugoslavije. Ljubljana, 446
Kamhi, S. (1961) Građanski sudski postupak. Sarajevo, 402. obavezanikove' (nem. 'personliche Verhältnisse der Verpflichteten)
Knežević, M. (2014) Krug opozicionih razloga u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 329-357
Paulus, C.G. (2006) Zivilprozessrecht. Berlin, 3, (Rn. 527), 246-247
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd: Službeni glasnik
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V.R. (2010) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Rechberger, W.H., Daphne-Ariane, S. (2009) Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Wien, 243 (Rn. 473)
Rechberger, W.H. (2006) u: Rechberger Walter H. [ur.] Kommentar zur ZPO, Wien, 20063, 1414, (§ 409 Rn. 2)
Starović, B., Keča, R. (2004) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Starović, B.P. (2007) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Beograd
Starović, B. (1991) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Novi Sad, 2, 75 (t. II uz čl. 20)
Stavre, F. (1970) Za značenjeto na paricioniot rok i na klauzulata 'po strah na prisilno ispolnuvanje' vo presudata. Pravna misla, 1-2, 46-47
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1984) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb, 484
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo - opšti deo. Zagreb: Informator
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb, 470
Zuglia, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49049K
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman