Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 52, br. 3, str. 1059-1074
Predatorske cene kao oblik ekskluzione zloupotrebe dominantnog položaja u praksi sudova Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.FiserSobot@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je nastao u okviru projekta: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Sažetak
U praksi je teško razgraničiti konkurentsko snižavanje cena i predaciju. Predatorsko ponašanje postoji kada dominantni učesnik na tržištu svoj proizvod nudi po cenama, koje su niže od njegovih troškova proizvodnje i time prihvata da u određenom, ograničenom vremenu snosi gubitke u cilju isključenja jednog ili više svojih stvarnih ili potencijalnih konkurenata sa tržišta da bi održao ili povećao svoju tržišnu moć. Navedena zloupotreba predstavlja ekskluzionu, cenovnu zloupotrebu koju dominantni učesnik vrši na tržištu na kojem ima dominantan položaj. Predatorsko ponašanje pretpostavlja postojanje dve faze. U prvoj fazi, koja se naziva faza žrtvovanja, dominantni učesnik na tržištu smanjuje cene svojih proizvoda tako da posluje sa gubicima. Ovo ponašanje može biti izvršeno sa ciljem da primora konkurente da smanje cene svojih proizvoda, posluju sa gubicima i, na kraju, napuste tržište ili može biti strategija za disciplinovanje postojećih konkurenata na tržištu ili može predstavljati odbranu od ulazaka u granu potencijalnih konkurenata. U drugoj fazi - fazi oporavka, kada je cilj predacije ostvaren, predator podiže cene svojih proizvoda iznad cena koje bi mogao da naplaćuje da na tržištu postoji konkurencija i na taj način ostvaruje veći profit. Predmet analize je zloupotreba dominantnog položaja putem predatorskih cena. U radu će biti izložena doktrinarna shvatanja, te prikazana i analizirana praksa sudova EU u vezi sa predatorskim formiranjem cena.
Reference
Areeda, P., Turner, D.F. (1975) Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act. Harvard Law Review, 88(4): 697
Butorac-Malnar, V., Kaufman-Pecotić, J., Petrović, S. (2013) Pravo tržišnog natjecanja. Zagreb, 218
Ezrachi, A. (2016) EU competition law: An analitycal guide to the leading cases. Oxford, 5th edition, 237
Faull, J., Nikpay, A. (2014) The EU law of competition. Oxford, 398
Fišer-Šobot, S.S. (2017) Materijalnopravni test za ocenu koncentracija u pravu Evropske unije - test značajnog ograničavanja konkurencije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1651-1668
Fišer-Šobot, S.S. (2016) Koncentracije spajanjem učesnika na tržištu i koncentracije sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 533-547
Ibáñez, C.P. (2018) The Shaping of EU Competition Law. Cambridge University Press (CUP)
Koenig, C., Schreiber, K. (2010) Europäisches Wettbewerbsrecht. Tübingen, 135
Lettl, T. (2013) Kartellrecht. München, 3. neu bearbeitete Auflage, 120
Mestmäcker, E., Schweitzer, H. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht. München, 3. Auflage, 470-471
Rousseva, E., Marquis, M. (2013) Hell Freezes Over: A Climate Change for Assessing Exclusionary Conduct under Article 102 TFEU. Journal of European Competition Law & Practice, 4(1): 32-50
Schröter, H., Thinam, J., Klotz, R., Mederer, W., ur. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht, Grosskommentar. Baden-Baden, 2. Auflage, 919
Whish, R., Bailey, D. (2015) Competition Law. Oxford University Press (OUP)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19475
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0