Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 53, br. 4, str. 1187-1206
Postupci pred pojedinim univerzalnim telima UN za zaštitu ljudskih prava - aktuelna pitanja i perspektive
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaB.Tubic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je posvećen projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Ključne reči: ljudska prava; komiteti; uslovi dopuštenosti; predstavka
Sažetak
Ovaj rad se bavi pitanjem rada međunarodnih komiteta za zaštitu ljudskih prava koji su osnovani univerzalnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava, kao što su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvencija protiv torture, Konvencija o eliminisanju rasne diskriminacije i drugi. Komiteti imaju nadležnost za razmatranje izveštaja država ugovornica o primeni relevantnog međunarodnog ugovora kojim su osnovani. Poseban značaj imaju postupci po međudržavnim i pojedinačnim predstavkama. Potrebno je da se ispune određeni uslovi dopuštenosti predstavke koji su gotovo identični. Pre pokretanja međunarodnog postupka, daje se prilika državi članici da ispravi štetne posledice nastale kršenjem ljudskih prava i iz tog razloga, sva unutrašnja pravna sredstva moraju da budu iskorišćena. Takođe, mora da postoji i usklađenost predstavke sa konkretnom konvencijom, odnosno da se u njoj pojedinac poziva na kršenje prava predviđenog konvencijom . U postupcima pred komitetima istražuju se činjenice i donosi se odluka, odnosno gledište o tome da li je povređeno određeno ljudsko pravo. Tokom postupka je moguće izreći privremene mere, kako bi se sprečio nastanak nepopravljive štete po podnosioca predstavke. Odluke komiteta nisu obavezujuće, ali utiču na državu da poštuje ljudska prva pojedinaca u okviru svoje nadležnosti. Uvođenje obaveznosti odluka bi doprinelo efikasnijoj zaštiti pred ovim telima, ali za to mora da postoji pristanak država članica i da dođe do izmene ugovora, kojim su komiteti i osnovani.
Reference
*** (1981) Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (1981) Zakon o ratifikaciji konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2002) Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 13
*** (1989) Pravila postupka Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije: Rules of procedure of the committee on the Elimination of racial discrimination. CERD/C/ 35/Rev. 3, January
*** Pravila postupka Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena - Rules of procedure of the Committee on the elimination of discrimination against women. A/56/38, amended by A/62/38
*** (2001) Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Službeni list SRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 4/01
*** (1991) Zakon o ratifikaciji Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2011) Pravila postupka Komiteta protiv torture - Rules of procedure of the Committee against torture. CAT/C/3/Rev.5, February
*** (1971) Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
*** (2017) Concluding observations on the third periodic report of Serbia. CCPR/C/SRB/CO/3, 10 April
*** (2012) Pravila postupka Komiteta za ljudska prava - Rules of procedure of the Human Rights Committee. CCPR/C/3/Rev.10, January
*** Universal declaration on human rights: General Assembly resolution 217A. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
Atsuko, T., Yoshinobu, N. (2001) The international convention on the elimination of all forms of racial discrimination: A guide for NGOs. Minority Rights Group International
Boyle, A. Human rights and international environmental law: Some current problems. 10
Buergenthal, T. (2001) The U.N. human rights committee. Max Planck UNYB, 5
Cusack, C., Pusey, L. (2013) CEDAW and the right to non-discrimination and equality. Melbourne Journal of International Law, Vol. 14, No. 3, str. 1-39
Đajić, S. (2012) Međunarodno pravosuđe. Beograd
Joseph, S. (1995) New procedures concerning the human rights committee's examination of state reports. Netherlands Quarterly of Human Rights, 13, 7
Joseph, S., Mitchell, K., Gyorki, L., Benninger-Budel, C. Seeking remedies for Torture victims: A handbook on the individual complaints procedures of the UN treaty bodies. OMCT Handbook Series Vol. 4, 121, 122
Krivokapić, B. (2017) Pojam ljudskih prava. Strani pravni život, br. 1, str. 9-20
Lintel, I., Ryngaert, C. (2013) The interface between non-governmental organisations and the human rights committee. International Community Law Review, 15(3), 359-379
Naldi, G. (2004) Interim measures in the UN Human Rights Committee. International and Comparative Law Quarterly, 53(2), 445-454
O'Flaherty, M. (2006) The concluding observations of United Nations human rights treaty bodies. Human Rights Law Review, 1, 33
Shikhelman, V. (2018) Access to justice in the United Nations human rights committee. Michigan Journal of International Law, 39, 510, 511
Tubić, B. (2009) Pravilo o iskorišćenosti lokalnih pravnih lekova u praksi Komiteta za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 475-498
UN Human Rights Committee (CCPR): Views and interim measures in cases of forced return. 3 https://www.hrl.sk/assets/files/obsah/205-NOTE-CCPR-Viewsand-interim-measures-Annex.pdf
van Boven, T. (2000) The petition system under the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 4, 271-287
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-25221
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0