Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 21-36
Smrt kao eshatološko-istorijski izazov
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija

e-adresappetrovic@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: smrt; pretnja; strah; zmija; prvorodni greh; simvol; Gospod; vaskrsenje
Sažetak
Budući da je eshatološko-istorijska perspektiva postojanja temelj postojanja pravoslavne Crkve, smrt kao istorijska pojava svakako da predstavlja najveći izazov takvom načinu postojanja. Neprijatne asocijacije i nelagodnost u našem umstvenom suočavanju sa smrću proizilaze s jedne strane iz straha od telesnih bolova koji često puta prate posmrtna čovekova stanja. Međutim, negativne asocijacije u odnosu na pojavu smrti svoje poreklo najčešće imaju u ideološkom pristupu smrti. Smrt u tom smislu jeste poslednji neprijatelj koji se identifikuje sa strašnom realnošću koja se nekako mimo volje čoveka dešava u prostoru i vremenu. Iz drugačije perspektive zapažamo da tajnovodstveni pristup smrti započinje svešću o njenoj pridruženosti čoveku od čina njegovog postanka, da bi u bogodejstvenom tajnovodstvu smrt bila najpre prepoznata kao uslov za mogućnost pokajanja. Zbog toga, u tajnovodstvenoj aksiološkoj dimenziji života smrt kao istorijska realnost ne predstavlja ideološku opasnost po postojanje, već svojevrsni put ka božanskom spasenju poslepadnog čoveka. Smrtna pretnja omogućuje čoveku bogočovečansku obnovu života po eshatološko-istorijskim uzorima po kojima čovek dejstvuje kao ikona Božija. Utoliko i način istraživanja naše teme mora biti vezan za Crkvu kao za bogoslužbeno-simvoličnu zajednicu na kojoj počiva svet, budući da Ona dejstvuje kao Telo Hristovo u kome smrtni čovek i tvorevina uz pomoć božanskih dejstava bivaju upravljeni ka Bogu kao Uzroku besmrtnosti.
Reference
Basίleios, M. (1857/1987) Perὶ toῦ ἁgίoy Pneύmatos. u: Migne, J. P. [ur.] Ἑllenicὴ Patrologίa: Patrologia Graeca-PG, Paris, 32
Berchie, D., Dakio, S. (2015) Luke 16:19-31: Intermediate State of the Soul. Philosophy Study, Vol. 5, No. 2, 107-119
Calvin, J. (1960) Institutes of the Christian Religion. u: McNeill J. T. [ur.] The Library of Christian Classics, Philadelphia, Westminster, vol. 20, (trans. Ford Lewis Battles)
Cooper, J. (2003) Body, Soul, and Life Everlasting. Grand Rapids, MI, USA: William B. Eerdmans Publishing Company
Dionύsios, Ἀ. Perὶ tῆs ἐcclesiasticῆs ἱerarchίas. PG 3
Marinis, V. (2015) He Who Is at the Point of Death: The Fate of the Soul in Byzantine Art and Liturgy. Gesta, Vol. 54, No. 1, 59-84
Marinis, V. (2017) Death and Afterlife in Byzantium (The Fate of the Soul in Theology). Cambridge: University Press
Nichols, T. (2010) Death and Afrerlife (Theological Introduction). Ada, Michigen, USA: Brazos Press (A division of Baker Publishing Group Grand Rapids)
Petrović, P. (2012) Prirodno sagledavanje vremena i osnovna problematika vremena u hrišćanskoj misli. Crkvene studije, 9, 79-104
Plexίdas, I.G. (2015) Άnthropos cai Thάnatos: Apόpeira christianicήs anthropologίas. Trίcala: Logeῖon
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216029P
primljen: 25.08.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka