Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 51-63
Ontološki status gnomi u bogoslovskom opusu svetog Maksima Ispovednika
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija

e-adresanstevanovic.17005@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: sveti Maksim Ispovednik; 'Disput sa Pirom'; gnomi; proeresis; prirodna volja; postojanje; eshatološka realnost
Sažetak
Pitanje gnomi u bogoslovskom opusu svetog Maksima Ispovednika predstavlja hermeneutički kôd za pravilno razumevanje diotelitske hristologije, kao i maksimovske antropologije i sotiriologije. Preispitivanje značenja i mesta gnomi u bogoslovskoj misli ovog svetitelja može pomoći u boljem razumevanju važnosti realnosti volje u okvirima hristoloških raspravâ VII veka. Fokus istraživanja ogleda se u razmatranju ontološkog statusa gnomi u Disputu sa Pirom, gde sveti Maksim pruža autentično tumačenje volje, postavljajući je u direktnu vezu sa hristologijom, sotiriologijom, te, na kraju, eshatologijom. Na tim osnovama, smer istraživanja usmeren je ka recepciji pojma gnomi do svetog Maksima, kako bi se ukazalo na nova značenjâ koja on pruža. Ovakva perspektiva, gnomi dovodi u vezu sa pojmom proeresis, koji je usmeren na istovetnu realnost, stvarnost volje. Uočavanjem sličnosti i razlikâ između ova dva pojma dolazi se do centralnog momenta maksimovskog diotelizma, do relacije 'prirodna volja - gnomi', pri čemu se istraživanje usmerava ka eshatološkoj perspektivi gnomi, gde će se dati konačan odgovor ontološkog statusa gnomi u bogoslovskom opusu svetog Maksima.
Reference
Barnabé (1971) Epîtré. Paris: Les Editions du Cerf, SC 172 (str. 214)
Batrelos, D. (2008) Vizantijski Hristos - ličnost, priroda, volja u hri-stologiji Svetog Maksima Ispovednika. Kragujevac: Kalenić
Bolotov, V.V. (2006) Istorija Crkve u periodu vaseljenskih sabora - istorija bogoslovske misli. Kraljevo: Žički putokazi
Bredšou, D. (2012) Aristotel na istoku i zapadu - metafizika i podeljenost hrišćanstva. Beograd-Karlovac: Martiria
Clément, D.A. (1960) Le Pédagogue. Paris: Les Editions du Cerf, livre I, SC 70 (str. 114)
Đakovac, A. (2015) Upotreba pojma proairesis od Aristotela do Sv. Maksima Ispovednika. Theoria, 3: 69-86
Đakovac, A. (2018) Rečeno i neizrecivo - diskurzivnost azmatske ontologije u aporetici Svetog Maksima Ispovednika. Beograd: PBF-Institut za teološka istraživanja
Epifanovič, S. (2020) Prep. Maksim Ispovednik i vizantijsko bogoslovlje. Stari Banovci-Beograd: Bernar
Eusebe, D.C. (1986) Histoire eccléstiastique. Paris: Les Editions du Cerf, livres I-IV, SC 31 (str. 201)
Farrell, J. (1986) Free Choice in St. Maximus the Confessor. South Canan, Pennsylvania: St. Tikhon's Seminary Press
Florovski, G. (2009) Istočni Oci V-VIII veka. Manastir Hilandar: Hilandarski putokazi
Ignacé, D.A. (1958) Lettres et Martyre de Polycarpe de Smyrne. Paris: Les Editions du Cerf, SC 10 (str. 70, 142, 146, 180)
Janaras, H. (2009) Ličnost i eros. Novi Sad: Beseda
Jevtić, A. (2012) Sveti Maksim Ispovednik - život i izvor dela - sa uvodima, sholijama i studijama. Vrnjci-Trebinje-Los Anđeles: Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog
Jevtić, A. (2018) Patrologija, knjiga treća - Sveti Oci i crkveni pisci Istoka od 4. Halkidonskog do 8. Fotijevog vaseljenskog sabora (451-880). Beograd-Trebinje-Los Anđeles: Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog
Lampe, G.W.H. (1961) A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Oxford University Press
Lightfoot, J.B. (1907) The Apostolic Fathers. Macmillian
Lollar, J. (2015) Reception of Maximian Thought in the Modern Era. u: Aullen P.; Neil B. [ur.] Oxford Handbook of Maximus the Confessor, Oxford: Oxford University Press, 380-391
Louth, A. (1996) Maximus the Confessor. London-New York: Routledge
Majendorf, J. (2008) Vizantijsko bogoslovlje - istorijski tokovi i dogmatske teme. Kragujevac: Kalenić
Migne, J.P., ur. (1857-1866) Patrologiae Cursus completes: Series graeca. Paris, Vol. 6, 8, 20, 39, 58, 61, 68, 90, 91
Milićević, V. (2010) Rasprava Svetoga Maksima sa Pirom (prvi deo). Teološki pogledi, XLII, 3-31
Nestle, E., Aland, K., prir. (2018) Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 28, online edition, Preuzeto 10.11. 2022 sa: https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-28/read-the-bibletext/bibel/text/lesen/stelle/50/260001/269999/ch/238c1d767ea1f
Sherwood, P. (1955) The Earlier Ambiugua of Saint Maximus the Confessor and his refutation of origenism. Roma: Studia Anselmiana
Slusser, M. (2003) St. Justin Martyr, Dialogue with Trypho. New York: The Catholic University of America Press, SFC 3
Tatakis, V. (2002) Vizantijska filosofija. Beograd-Nikšić: Jasen
Thunberg, L. (1995) Microcosm and Mediator: Anthropology of Maximus the Confessor. Illionis: Open Court
Whittaker, M. (1982) Tatian: Oratio ad Graecos and Fragments. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216059S
primljen: 07.10.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka