Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 119-137
Moravska - potonja Braničevska episkopija i novopronađeni pečat iz Svrljiga moravskog episkopa Nikole
Centar za mitološke studije Srbije, Rača

e-adresazivojinandrejic@gmail.com
Ključne reči: Episkopija Morava; Kneževina Morava; episkopija Braničevo; Bugarska; Vizantija; episkop Nikola; Svrljig; Srbija
Sažetak
Pročitavanje dvojezičnog natpisa sa reversa na novootkrivenom pečatu iz srednjovekovnog podgrađa Svrljiga, Nikole episkopa Morave, i analize njegovog sadržaja i predstave Sv. Nikole na aversu u radu rezultira izvođenjem novih i važnih činjeničnih data o srpskoj Kneževini Morava i njenoj pomenutoj episkopiji koja je, od 1020. godine, preimenovana. Vizantijsko osvajanje je dovelo do formiranje teme Morava, preimenovanje episkopije i premeštanje trona iz grada Morave u grad Braničevo. Iz tih razloga je u radu konstatovano da je ovaj pečat bio na pismu episkopa Nikole njegovom sabratu u Svrljigu u drugoj polovini X ili na samom početku XI veka.
Reference
*** (1971) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd: Vizantološki institut, IV
*** (1955/2007) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd: Vizantološki institut, I
*** (1966) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd: Vizantološki institut, III
Andrejić, Ž. (2012) Srpske srednjovekovne župe u slivu Mlave. Mitološki zbornik Rača - centar za mitološke studije, 26: 101-132
Andrejić, Ž. (2016) Srednjovekovna kneževina Morava - zemlje i župe VIII-XII vek. Rača: Centar za mitološke studije Srbije
Andrejić, Ž. (2019) Milenijum srpskoslovenskog jezika i pisma. Rača: Centar za mitološke studije Srbije
Andrejić, Ž. (2019) Srednjovekovna kneževina Morava - zemlje i župe VIII-XII vek. Rača: Centar za mitološke studije Srbije
Andrejić, Ž. (2021) Srednjovekovne crkve i manastiri episkopije Braničevo u prvoj polovini XV veka. Sabornost, br. 15, str. 103-125
Antonović, M. (2006) Crkvene prilike u istočnoj Srbiji u srednjem veku. Braničevski glasnik, 3-4, str. 7-28
Dinić, M. (1978) Srpske zemlje u srednjem veku. Beograd: Srpska književna zadruga
Dušanić, S.St. (1975) Prilog sfragistici Ohridske arhiepiskopije. Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu, 8, 315-325
Fejer, G. (1844) Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad. Budae
Ivanišević, V., Krsmanović, B. (2018) New Byzantine seals from Morava (Margum) and Braničevo. Starinar, LXVIII, 111-124
Jacanović, D., Spasić-Đurić, D. (2003) Margum. Požarevac: Narodni muzej Požarevac
Jireček, K. (1978) Istorija Srba. Beograd: Slovo ljubve, I
Kalić, J. (1982) Vizantijski pečat iz Beograda. Zbornik radova Vizantološkog instituta, XXI, 33-37
Kalić, M.J. (2006) Evropa i Srbi, srednji vek. Beograd: Službeni list SRJ, 36: 31-47
Maksimović, L. (1997) Organizacija vizantijske vlasti u novoosvojenim oblastima posle 1018. godine. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 31-47
Milenković, M. (1996) Pozlaćena aplikacija sa lokaliteta Orašje - Crkvina. Glasnik Srpskog arheološkog društva, br. 11, str. 169-172
Mošin, V., Ćirković, S., Sindik, D. (2011) Zbornik srednjovekovnih ćiriličnih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika. Beograd: Istorijski institut, I
Novaković, S. (1908) Ohridska arhiepiskopija u početku XI veka. Glas SKA, LXXVI, 3-62
Novaković, S. (2002) Narod i zemljau staroj srpskoj državi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlov, P. (2000) Buntari i avantjuriosti v srednovekovna Balgarija. Veliko Tarnovo: Abagar
Petrović, J. (1935) Pečat Stefana Nemanje. Numizmatičar, 2, 27-28
Petrović, V., Filipović, V., Milivojević, S. (2012) Svrljiška oblast u praistoriji, antici i srednjem veku. Beograd: Balkanološki institut
Pirivatrić, S. (1997) Vizantijska tema Morava i 'Moravije' Konstantina VII Porfirogenita. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 173-201
Popović, M., Ivanišević, V.M. (1988) Grad Braničevo u srednjem veku. Starinar, XXXIX, 125-179
Purković, M. (2016) Iz srpske srednjovekovne istorije. Beograd: Radio-televizija Srbije
Sindik, D. (1999) Pečat. u: Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd, 510-512
Stojaković, M. (1987) Braničevski tefter. Beograd: Istorijski institut
Stojanović, Lj. (1924) Stare srpske povelje i pisma. Beograd: Srpska kraljevska akademija, I/2
Stojanović, L. (1927) Stari srpski rodoslovi i letopisi. Sremski Karlovci: Srpska kraljevska akademija
Stojanović, L. (1902) Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd: Srpska Kraljevska Akademija, I
Ševčenko, N. (1983) The life of saint Nicholaus in Byzantine art. Torino
Thaloczy, L., Aldasy, A. (1907) Magyarorszag melltektartomamanyainak okleveltar. Budapest, II
Vuković Sava, episkop šumadijski (1996) Srpski jerarsi. Beograd: Evro
Živković, B. (1970) Arilje. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije
Živković, T. (2000) Dukljansko-vizantijski rat 1072-1075. Istorijski časopis, XLVII, 35-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216127A
primljen: 30.09.2021.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka