Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 139-155
Prvenstvo u Crkvi u svetlu pojave oicoymenicόs u titulaturi konstantinopoljskog patrijarha - protesti pape Grigorija I Dvojeslova patrijarhu Jovanu IV Posniku
Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, Beograd

e-adresaslavisa.tubin91@gmail.com
Ključne reči: Grigorije I Dvojeslov; Jovan IV Posnik; titula; oicoymenicόs; universalis; disput; eklisiološke posledice
Sažetak
Predmet ovog rada jeste bogoslovsko istraživanje unutarcrkvenih implikacija koje je ostavila pojava ekumenske titule carigradskog prvojerarha. Vreme pojave jeste šesti vek, i to je doba još uvek važećeg imperijalnog jedinstva, ali već tada su se javljale izražajne međupomesne razlike koje su se reflektovale u odnosima i polemičkim disputima rimske i carigradske katedre. Glavnu problematiku recepcije ove titule donose NAM protesti pape Grigorija Dvojeslova koji je osudio titulu i izneo niz bogoslovski argumentovanih zamerki koje su imale za cilj da pokažu neodrživost titule u predanju Crkve na sabornom nivou. Cilj rada jeste da identifikuje, a zatim analizira teološke aspekte Grigorijevih zamerki na titulu Carigrada, dajući etimološki osvrt na recepciju pojma oicoymenicόs kao universalis na Zapadu.
Reference
*** Register of the Epistles of Saint Gregory the Great. dostupno na www.documentacatholicaomnia.eu
Demacopoulos, G. (2009) Gregory the Great and the Sixth-Century Dispute Over the Ecumenical Title. Jurnal of Teological Studies, 70(3): 600-621
Dvornik, F. (1958) The Idea of Apostolicity in Byzantium and Legend of the Apostle St. Andre. Cambridge: Cambridge Library
Đakovac, A. (2018) Nebeski Jerusalim i sekularno carstvo - ogledi o crkvi i sekularizmu. Beograd: Hrišćanski kulturni centar
Erdeljan, J. (2013) Izabrana mesta - konstruisanje Novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena. Beograd: PBF
Fidas, V. (2018) Kanoni i dijalog - teološka razmatranja savremenih tema. Beograd: Otačnik
Flechner, R. (2015) Pope Gregory and the British: Mision as a Canonical Problem. u: Bouget H.; Coumert M. [ur.] Histories des Bretagnes, 5: 47-65
Janaras, H. (2004) Istina i Jedinstvo Crkve. Novi Sad: Beseda
Jevtić, A., prir. (2002) Krštenjski simvol Ipolita Rimskog. u: Dela apostolskih učenika, Vrnjačka Banja-Trebinje: Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog
Jevtić, A., pr. (2005) Svešteni kanoni Crkve. Beograd: Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska
Jevtić, A., pr. (2004) Knjiga Postanja. Beograd
Kongar, I. (2014) Devet vekova kasnije. Beograd: Beogradska nadbiskupija
Majendorf, J. (1998) Pravoslavna Crkva juče i danas. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne Crkve
Majendorf, J. (2008) Živo Predanje. Kragujevac: Kalenić
Mango, C. (2000) Constantinopole as Theotokoupolis. u: Vasilaki M.; Benaki M. [ur.] Mother of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, Milano: Skira, 17-25
Mansi, J.D. (1759-1798) Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. Florence-Venice
Matić, Z. (2011) Odnos Crkve i države u periodu održavanja Prvog vaseljenskog sabora. Crkvene studije, 8, 243-262
Milaš, N. (1896) Pravila Pravoslavne Crkve s tumačenjima. Novi Sad, Knjiga II
Ostrogorski, G. (1997) Istorija Vizantije. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Popović, J. (1912) Opća crkvena istorija. Sremski Karlovci
Popović, R. (2002) Vaseljenski sabori - odabrana dokumenta. Beograd: Centar za Hrišćanske studije
Popović, R. (2019) Prva beseda Fotija najsvetijeg arhiepiskopa Konstantinopolisa povodom napada Rusa. Teološki pogledi, 3: 639-656
Sholastik, S. (2002) Istorija Crkve. Šibenik: Eparhija dalmatinska
Vranić, V. (2010) Autoritet vaseljenskog patrijarha u Pravoslavnoj crkvi - istorijsko-kanonska analiza. Zbornik radova Vizantološkog instituta, XLVII, 300-321
Zizjulas, J. (1997) Jedinstvo Crkve u Svetoj Evharistiji i u Episkopu u prva tri veka. Novi Sad: Beseda
Zizjulas, J. (2001) Eklisiološke teme. Novi Sad: Beseda
Zizjulas, J. (2008) Jelinizam i hrišćanstvo. Beograd: Hrišćanski kulturni centar
Zizjulas, J. (2013) Sveta Evharistija i Crkva. u: Gajić G. [ur.] Liturgijsko bogoslovlje - savremeni ogledi, Beograd, 13-36
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216147T
primljen: 24.03.2021.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka