Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 24, str. 1-23
Antibajka, antiinicijacija i lutka - reprezentacija ženske pozicije u drami Milene Marković "Brod za lutke"
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet + Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaj.marinkov.93@gmail.com
Projekat:
Tekst je nastao u okviru naučno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je autorka angažovana kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ključne reči: drama; Milena Marković; Brod za lutke; žena; bajka; inicijacija; radikalni feminizam; telesnost; umetnica
Sažetak
U ovom radu nastojaćemo da analiziramo način na koji je tematizovana svojevrsna antiinicijacija protagonistkinje drame Brod za lutke u svet odraslih, u svet hegemonije maskuliniteta. Proces kroz koji junakinja prolazi može se smatrati antiinicijacijskim i oličen je u naslovnoj metafori broda za lutke. Smenjivanjem fabularnih etapa kojima se parodira žanr bajke, strukturiranih variranjem tipskih situacija, dijaloga ispunjenih žargonom i songova, formira se zaplet kroz koji (ne) napreduje glavna junakinja, Žena. Oštra, surova banalizacija služi demistifikovanju i razobličavanju uobičajenih ženskih uloga i pozicija.
Reference
Feterli, D. (2002) O političkoj prirodi književnosti. Genero: časopis za feminističku teoriju, 1, 43-53
Firestone, S. (1972) The dialectic of sex: The case for feminist revolution. New York, A Bantam book
Gilbert, S.M., Gubar, S. (1996) Zaraza u rečenici - žena pisac i strepnja od autorsva. Ženske studije: časopis za feminističku teoriju, 5/6, 112-137, https://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronskaizdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-5-6/235-zaraza-u-recenici-zena-pisac-i-strepnja-od-autorstva
Gros, E. (2005) Promenljiva tela - ka telesnom feminizmu. Beograd: Centar za ženske studije i istraživanja roda
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Ibersfeld, A. (1981) Aktancijalni model u pozorištu. u: Miočinović Mirjana [ur.] Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 84-118
Kopicl, V. (2016) Metajezik iščašenog žanra - postdramski tekst Milene Marković. Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture, 6, http://www.knjizenstvo.rs/sr-lat/casopisi/2016/zenska-knjizevnost-i-kultura/metajezik-iscasenog-zanra-postdramski-tekst-milene-markovic#gsc.tab=0
Liti, M. (1994) Evropska narodna bajka. Beograd: Orbis
Loma, A. (2005) Misterija praga - obredi prelaza Arnolda van Genepa na pragu svoga drugog stoleća. u: van Genep Arnold [ur.] Obredi prelaza, Beograd: Srpska književna zadruga, VII-XL
Marković, M. (2014) Brod za lutke. u: Drame, Beograd: LOM
Marković, S. (1987) Je li žena sposobna da bude ravnopravna sa čovekom?. u: Svetozar Marković - celokupna dela, Beograd: Narodna knjiga, knjiga II, 63-71
Milinković, M. (2011) Rod i invalidnost. u: Milojević Ivana; Markov Slobodanka [ur.] Uvod u rodne teorije, Novi Sad: Mediterran Publishing, 383-396
Millett, K. (2000) Sexual politics. Champaign: University of Illinois Press
Miočinović, M. (1981) Predgovor. u: Miočinović Mirjana [ur.] Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 9-40
Prop, V. (1982) Morfologija bajke. Beograd: Prosveta
Prop, V. (1990) Historijski korijeni bajke. Sarajevo: Svjetlost
van Genep, A. (2005) Obredi prelaza - sistematsko izučavanje rituala. Beograd: Srpska književna zadruga
Višnjić, J. (2012) 'Killing me softly' - izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture, br. 16, str. 141-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/genero2024001M
primljen: 28.06.2020.
revidiran: 29.09.2020.
prihvaćen: 15.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.