Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 7, br. 2, str. 230-270
Evropski javni beležnici na vetrometini
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresadragana.knezicpopovic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: javno beležništvo latinskog tipa; javna ovlašćenja; udari na profesiju; liberalizacija usluga; sužavanje nadležnosti; odbrana javnobeležničke profesije
Sažetak
Autorka se u radu bavi analizom razloga i posledica ugroženosti javnobeležničke profesije u evropskim državama sa latinskim tipom notarijata koju poslednjih nekoliko godina vrebaju ozbiljne opasnosti, a koje bi mogle uticati na promenu prirode ove profesije. Evropska komisija je imala nekoliko upornih pokušaja udara na notarijat, sa obrazloženjem da je potrebno zaustaviti ekonomski nazadak EU. Usledile su snažne reakcije koje nisu bile samo izraz želja javnobeležničke profesije i nauke već su dolazile od strane najviših vlasti u Francuskoj, Nemačkoj, ali i drugih država. Celokupna pravnička javnost u ovim državama članicama prepoznala je neiskrenost Komisije, jer je bilo očigledno da je to bio samo odraz ideoloških predrasuda i ustupak pristalicama anglosaksonskog modela deregulacije. Suprotno ideji liberalizacije javnobeležničkih usluga koju zastupa Komisija, pravna nauka danas sve više otvara pitanje upravo uvećanja javnih ovlašćenja evropskih notara, jer je fenomen širenja načela podele vlasti, a naročito analiza statusa i ovlašćenja nezavisnih regulatornih tela, otvorio nove vidike u odnosu na širenje domašaja notarskih javnih ovlašćenja. Snažnoj ofanzivi na evropski latinski notarijat doprinos je dala i Srbija, gde je javnobeležničku službu pravnička javnost doživela kao konkurenciju advokatskoj profesiji i gde je nakon snažnog protesta advokata osetno sužena nadležnost javnih beležnika. Autorka u zaključku ukazuje na to koliko bi bile pogubne posledice liberalizacije tradicionalnih poslova notara, kao i drastično sužavanje njihove nadležnosti, kako za pravosudnu konstrukciju tako i za ekonomski život država romansko-germanskog prava.
Reference
Basedow, J. (1991) Zwischen Amt unci Wettbewerb - Perspektiven des Notarats im Europa. Rabels Zeitschrift fur ausldndisches und internationals Privatrecht 55, br. 3/ str. 418-420
Celeste, G. (2004) L'imparzialità del notaio: garanzia dell' ordine contrattuale. u: Relazioni al XXIV Congresso internazionale del notariato latino, Città del Messico, 17-22 ottobre 2004, Milano, Giuffrè
de Benedetto, M. (2002) Intorno alla pretesa terzietà delle autorità amministrative indipendenti. Giornale di diritto amministrativo, 1
di Fabio, M. (2007) Manuale di notariato. Milano
Dika, M. (2009) Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika-de lege lata i de lege ferenda. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 6
Dujić, S. (2010) Javne službe i nezavisna regulatorna tijela. Moderna uprava - Časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu, 3-4
Đurđević, D. (2014) Javnobeležnička delatnost. Beograd: Dosije studio
Gauthier, C., Grard, L., ur. (2014) Les professions juridiques et judiciaires en Europe (Rapport pour le Groupement d'intérêt public). Bordeaux: L'Université de Bordeaux
Guillard, Ch. (2011) Le refus de la Cour de justice de voir dans les activités notariales une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique: une analyse réductrice du rôle des notaires en France. Revue des affaires européennes, 2
Knežić-Popović, D. (2008) Novi režim priznavanja profesionalnih kvalifikacija u pravu Evropske unije. Pravna riječ, 14
Knežić-Popović, D. (2011) Evropski sud pravde: poslovi javnog beležnika nisu povezani sa vršenjem javnih ovlašćenja. Pravni život, 12/IV
Knežić-Popović, D. (1996) Liberalizacija prometa profesionalnih usluga u EU. Pravo i privreda, vol. 34, br. 5-8, str. 775-780
Knežić-Popović, D. (2007) Slučaj Vlassopoulou - putokaz u pravu nastanjivanja advokata. Strani pravni život, br. 3, str. 19-35
Knežić-Popović, D., i dr., ur. (2002) Model zakona o javnom beležništvu. Beograd: CUPS
Larot, P. (2012) Le notariat européen en danger. Paris: Institut Choiseul (pour la politique internationale et la géoéconomie)
Lilić, S. (2013) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Milosavljević, B. (2012) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Nenadić, B. (2014) Načelo podele vlasti i ustavnosudska kontrola s posebnim osvrtom na iskustvo Ustavnog suda Srbije. Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu, 39
Povlakić, M. (2013) Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2
Salma, J. (2012) Konvergencija evropskog notarijalnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 37-60
Stürner, R. (1996) L'acte notarié dans le commerce juridique européen. Revue internationale de droit comparé, 48(3): 515-532
Šuput, D. (2009) Samostalna regulatorna tela u pravnom sistemu Republike Srbije. Telekomunikacije, 2(3): 49-56
Tomić, Z. (2006) Opšta javnopravna obeležja notarijata. u: Hiber Dragor [ur.] Javnobeležničko pravo, Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, str. 217
Trifunović, P. (2016) Tri sporna pitanja (konvalidacija, solemnizacija, objektivni rok zastarelosti potraživanja po članu 376. stav 2. ZOO). Bilten sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda, građanska sekcija, 3, Beograd, Intermex
Zoroska-Kamilovska, T., Shterjova, T. (2014) Postupci za zaštitu kolektivnih prava i interesa sa osvrtom na stanje u Republici Makedoniji. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 7-9, str. 42-58
Živković, M., Živković, V. (2013) O uvođenju javnog beležništva u Srbiji. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-12687
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman