Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Politička participacija žena u Srbiji kroz prizmu lokalnog aktivizma - studija slučaja opštine Ruma, 2020-2021
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: žene u politici; politička participacija; rod; lokalni aktivizam; opština Ruma
Sažetak
Rad ima za cilj da identifikuje kvalitet političke participacije žena u Srbiji kroz prizmu aktivizma na lokalnom nivou. Istraživanjem je obuhvaćena opština Ruma u periodu od 2. jula 2020. do 2. jula 2021. godine, čime je sprovedeno istraživanje pojedinačnog, a ne mozaik ili slučaja u nizu. Metodom studije slučaja prikupljanje podataka je sprovedeno polustrukturiranim intervjuom na uzorku od šest ispitanika. Rezultati istraživanja su pokazali da su žene u skladu sa kvantitativnim pomakom u političkom životu Srbije generalno, u rumskoj podeli vlasti delegirane na svim nivoima, ali da su i dalje manje zastupljen pol na pozicijama moći i odlučivanja, kao i u procesu odlučivanja. Žene u Rumi svojom političkom participacijom ne ostvaruju u dovoljnoj meri rodnu dimenziju političke reprezentacije, jer ili nisu dovoljno osvestile ovaj segment i ne prepoznaju ga kao bitan ili im nedostaje hrabrosti za to i nailaze na zid u skupštinskim raspravama. Rezultati istraživanja mogli bi da budu od značaja za sagledavanje načina kako da se poboljša kvalitet participacije žena u politici na lokalnom nivou u pravcu većeg suštinskog predstavljanja, kao i rodne osetljivosti, što bi pospešilo veću motivisanost žena da se uključe u politiku, uticalo na kvalitet rada predstavničkog tela, ali i promenu političke klime u društvu koja je i dalje maskulina. Istraživanje je pokazalo da bi trebalo osnažiti solidarnost žena u politici nezavisno od pripadnosti političkoj stranci, podsticati ih da u skupštinskim raspravama budu glasnije i hrabrije u iznošenju svojih stavova, kako bi suštinski mogle da se izbore za svoje interese.
Reference
*** (2005) Teorije i metode političke znanosti. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
*** (2020) Zakon o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika. Službeni glasnik RS, br. 12/2020
Akademija Ženskog Liderstva (2021) Žene u politici u Srbiji. https://liderke.org/zene-u-politici-u-srbiji/, Preuzeto 27. septembra 2021
Celis, K., Childs, S. (2008) Introduction: The Descriptive and Supstantive Representation of Women: New Directions. Parliamentary Affairs, 61(3): 419-425
Celis, K., Childs, S., Kantola, J., Krook, M.L. (2008) Rethinking Womens Substantive Representation. Representation, 44(2): 99-110
Čičkarić, L. (2014) Da li žene predstavljaju žene u parlamentu?. Genero, br. 18, str. 135-153
European Parliament (2021) Women in politics in the EU: State of play. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689345/EPRS_BRI(2021)689345_E N.pdf
Lončar, J. (2020) Izbori i predstavljanje žena u Srbiji od 1990. do 2020. u: Jovanović M.; Vučićević D. [ur.] Kako, koga i zašto smo birali - izbori u Srbiji 1990-2020. godine, Beograd: Službeni glasnik, 869-889
Lončar, J. (2015) Konstruktivistički zaokret u teoriji političkog predstavljanja - problem odgovornosti. Sociološki pregled, vol. 49, br. 2, str. 213-228
Opština Ruma (2010) Poslovnik o radu Skupštine opštine Ruma. Preuzeto 4. juna 2021., https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Ite mid=135&lang=en
Opština Ruma (2013) Rodna ravnopravnost. Preuzeto 10. juna 2021., https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=3669:20 13-02-28-13-45-41&catid=202:latest-news&Itemid=82&lang=en
Opština Ruma (2020) Odluka o dodeli mandata. Preuzeto 10. juna 2021., https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/dokumenta/Odluka%20o%20dodeli%20mandata%203.7.20 20.pdf
Opština Ruma (2020) Lokalna vlast. Preuzeto 10. juna 2021., https://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=6196&It emid=62&lang=en ()
Otvoreni parlament (2014) Žene u parlamentu - samo kvota ili stvarni uticaj? - rodna ravnopravnost u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2013. Beograd: Otvoreni parlament, https://crta.rs/wp-content/uploads/2018/03/Otvoreniparlament-%C5%BDene-u-Parlamentu-samo-kvota-ili-stvarni-uticaj.pdf
Squires, J. (2008) The Constitutive Representation of Gender: Extra-parliamentary Representations of Gender Relations. Representation, 44(2): 187-204
Tremblay, M. (1998) Do Female MPs Substantively Represent Women: A Study of Legislative Behaviour in Canada's 35th Parliament. Canadian Journal of Political Science, 31(3): 435-465
Vuković, A. (2008) Stavovi srpske političke elite o ženama u politici. Sociološki pregled, vol. 42, br. 3, str. 343-363
Vuković, A. (2014) Stavovi političarki o ženskoj političkoj participaciji u Srbiji - pet godina kasnije. Sociološki pregled, vol. 48, br. 3, str. 397-417
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2102115L
primljen: 12.08.2021.
prihvaćen: 30.09.2021.
objavljen onlajn: 10.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci