Praxis medica - Podrška kvalitetu radova

Dobar izbor efektivnih ključnih reči u velikoj meri povećava vidljivost radova u bazama podataka i uopšte na internetu.

Za dodelu takvih ključnih reči časopis Praxis medica koristi sistem pod nazivom Keywords Assignment Support System (KwASS) . Ključne reči (fraze, deskriptori) se generišu automatski pomoću posebne softverske alatke nazvane AKwA (Automatic Keywords Assignment) .

AKwA obrađuje engleski naslov i sažetak, da bi im dodelila najinformativnije deskriptore date u posebnom tezaurusu/rečniku koji časopis koristi.

Ekstrahovane ključne reči KwASS nudi autorima kao sugestije koje oni prihvataju ili odbacuju koristeći se alatkom nazvanom KeFiR: Keywords Final Refinement. KeFiR istovremeno služi za pretraživanje tezaurusa/rečnika da bi autori izdvojili deskriptore koji, prema njihovom mišljenju, sadržaj rada opisuju bolje od ključnih reči koje je sistem predložio.