Psihološka istraživanja - Uredništvo

Urednici:
Darinka Anđelković ORCID, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju

Darinka Anđelković je naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je u oblasti razvojne psihologije i bavi se istraživanjima u oblasti psiholingvistike, fonološkog, semantičkog i gramatičkog razvoja dece, kao i procenom jezičkog razvoja. Autor je i koautor brojnih objavljenih radova, između ostalog i Srpskog elektronskog korpusa ranog dečijeg govora pohranjenog u bazi The CHILDES, centralnom međunarodnom repozitorijumu podataka o dečijem govoru. Radi na konstrukciji, adaptaciji i standardizaciji instrumenata za procenu komunikacijskog i jezičkog razvoja dece srpskog govornog područja. Kontakt: dandjelk@f.bg.ac.rs

Marina Videnović ORCID, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

Marina Videnović je naučni saradnik na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njena oblast ekspertize obuhvata razvojnu psihologiju (psihologiju adolescencije, rizično ponašanje tokom adolescencije, socijalizaciju mladih, budžet vremena i slobodno vreme mladih) i psihologiju obrazovanja (predškolsko vaspitanje i obrazovanje, sekundarnu analizu PISA podataka, matematičku pismenost i napuštanje školovanja). U svojim studijama koristi kvantitativne, kvalitativne i mešovite metode u zavisnosti od fenomena koji se proučava. Objavila je 14 recenziranih naučnih radova, 2 poglavlja u monografijama i predstavila više od 20 radova na domaćim i međun. konferencijama. 

Članovi:
 • Marina Videnović (zamenik glavnog urednika), Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Srbija
 • Tamara Džamonja Ignjatović, Univerzitet u Beograd, Fakultet političkih nauka, Srbija
 • Olja Jovanović Milanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija
 • Ksenija Krstić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija
 • Ivana B. Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija
 • Dragan Švrakić, Washington University School of Medicine in St Louis Department of Psychiatry, SAD
 • Vladimir Turjačanin, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Anja Wertag, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Recenzenti:
 • Aleksandra Hadžić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Sanja Radetić Lovrić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Loren Abell, Notingem Trent Univerzitet, Velika Britanija
 • Dinka Čorkalo Biruški, Sveuličište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Nikola Erceg, Sveuličište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Zvonimir Galić, Sveuličište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Asmir Gračanin, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Zvjezdan Penezić, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, Hrvatska
 • Silvija Ručević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Domagoj Švegar, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Vladimir Tale Takšić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Petra Anić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Sampada Karandikar, Monk Prayogshala, Mumbai, Indija
 • Bojana Bodroža, Institute za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
 • Petar D Čolović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Bojana M. Dinić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Jelena Dostanić, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
 • Mirosava Miličko Đurišić-Bojanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ana Genc, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Vesna Gojković, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
 • Darko V Hinić, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Ivana Jakovljev, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Bojan B Janičić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Smiljana Jošić, Institute za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
 • Olja Jovanović MIlanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ksenija Krstić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Dobrinka Kuzmanović, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Ljiljana B. Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Nebojša Majstorović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ivana Mihić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Vladimir Mihić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Luka Mijatović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Jasna Milošević Đorđević, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Tijana M Mirovic, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzicke umetnosti, Srbija
 • Goran DJ Opačić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Zoran Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Jelena Šakotić-Kurbalija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Danka Purić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Olivera Radović, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovskoj Mitrovici, Srbija
 • Gorana Rakić-Bajić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Srbija
 • Nataša Simic, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Biljana Stanković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ivana Stepanović Ilić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Katarina Suvajdžić, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
 • Lazar Tenjović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Predrag Teovanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Oliver Tošković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Milica Branko Vukelić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Marija Zotović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Aleksandar Baucal, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Svetlana Čizmić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Saveta Draganić Gajić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Dasa Duhacek, Univerzitet u Beogradu, Fakultet politickih nauka, Srbija
 • Ivana M Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
 • Tijana Jokic Zorkić, Centar za obrazovne politike, Beograd, Srbija
 • Zorana Jolic, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Olja Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Vitomir Jovanović, Centar za obrazovne politike, Beograd, Srbija
 • Nikola Jović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet politickih nauka, Srbija
 • Goran Knežević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ivana Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija
 • Dejan Lalović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Janko M Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Milićević Kalašić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Desanka Nagulić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Dragica Pavlovic Babic, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Marija Pejičić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Nikola Petrovic, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Milana M Rajić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Irena Stojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
 • Milica Stojković, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Srbija
 • Zoran Vesić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet politickih nauka, Srbija
 • Dušanka Vučinić Latas, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Milja Vujačić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
 • Iris Žeželj, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Zorana Zupan, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Olga Borisovna Mikhailova, RUDN Univerzitet (Ruski univerzitet prijateljstva naroda), Rusija
 • Katarina Habe, Univerzitet u Ljubljani, Akademija za muziku, Slovenija
 • Karmen Mlinar, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Pavel Blagov, Whitman College, Vašington, SAD
 • Joel Anderson, Australijski katolički univerzitet, Australija
 • Ljubica Bačanac, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora
 • Vladimir Bakrač, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Crna Gora
 • Katarina Bogatić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Michael Buchholz, Međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu, Nemačka
 • Lidija Čilić Burušić, Osnovna škola Poliklinike SUVAG, Zagreb, , Hrvatska
 • Colette Daiute, Diplomski centar Univerziteta grada Njujorka, SAD
 • Renata Anna Dezső, Univerzitet u Pečuju, Institut za obrazovne nauke, Mađarska
 • Aleksandar Dimitrijevic, Međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu, Nemačka
 • Margareta Jelić, Sveuličište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Ivana Jugović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska
 • Leko Krhen, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Siniša Lakić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Eva Marko, Univerzitet u Pečuju, Institut za obrazovne nauke, Mađarska
 • Aleksandar Momirović, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Zagreb, Hrvatska
 • Zhannat Mussina, Univerzitet Nazarbajev, Nur-Sultan, Kazahstan
 • Tea Pavin Ivanec, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska
 • Jelena Radišić, Univerzitet u Oslu, Odeljenje za obrazovanje nastavnika i školska istraživanja, Norveška
 • Maja Ribar, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
 • Barbara Rončević Zubković, Univerzitet u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Seyda Subasi Singh, Univerzitet u Beču, Institut za obrazovne nauke, Austrija
 • Zoran Sušanj, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Slavica Šimić Šašić, Univerzitet u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Hrvatska
 • Dragan Švrakić, Univerzitet u Vašingtonu, Škola medicine u St. Luisu, SAD
 • Gabrijela Vrdoljak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Hrvatska
 • Anja Wertag, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska