Demografija - Uredništvo

Glavni urednik:Aleksandar Knežević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
Članovi:
 • Marija Antić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Biljana Apostolovska Toševska, Univerzitet u Skoplju, Prirodno-matematički fakultet
 • Daniela Arsenović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • Florian Bieber, Univerzitet Karl Franc u Gracu, Centar za studije Jugoistočne Evrope
 • Ivan Čipin, Univerzitet u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 • Dragica Gatarić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Vera Gligorijević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Damir Josipovič, Institut za etničke studije, Ljubljana
 • Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Vladimir Nikitović, Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja, Beograd
 • Mateja Sedmak, Institut za društvene studije, Naučno-istraživački centar Koper
 • Danica Šantić, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Dragan Umek, Univerzitet u Trstu, Departman za humanističke nauke
 • Klara Hulikova Tesarkova, Karlov Univerzitet u Pragu, Katedra za demografiju i geodemografiju, Fakultet prirodnih nauka