Journal of Process Management. New Technologies - Uredništvo

Urednici:
Darjan Karabašević ORCID, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Prof. dr Darjan Karabašević je vanredni profesor i prodekan za naučnoistraživački rad na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Autor ili koautor je preko 35 objavljenih radova u časopisima referisanim na SCI/SSCI listama. Prof. dr Darjan Karabašević je od 2018. godine izabran je na funkciju kopredsednika i jednog od rukovodilaca Neutrosophic Science International Association za Srbiju. Oblasti interesovanja: teorija odlučivanja, informatika, menadžment. 

Gabrijela Popović ORCID, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Prof. dr Gabrijela Popović je vanredni profesor na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Autor ili koautor je preko 15 objavljenih radova u časopisima referisanim na SCI/SSCI listama. Oblasti interesovanja: teorija odlučivanja, upravljanje projektima, menadžment. 

Članovi:
 • Svetlana Trajković, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, Srbija
 • Angel Džambazovski, Institut za primenjenu kineziologiju, fizikalnu terapiju i kiropraktiku, Skoplje, Makedonija
 • Radenko Krulj, Srpska Kraljevska Akademija naučnika i umetnika, Srbija
 • Alla Belousova, Južni federalni Univerzitet,Fakultet za pedagogiju i praktičnu psihologiju, Ruska Federacija
 • Andon Majhošev, Univerzitet "Goce Delčev", Pravni fakultet,Štip, Makedonija
 • Dana Mesner Andolšek, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet društvenih nauka, Slovenija
 • Robert Dimitrovski, MIT Univerzitet, Fakultet za menadžment, Skoplje, Makedonija
 • Gabriela Paula Petruta, Univerzitet u Pitesti, Rumunija
 • Hemanta Baruah, Bodoland Univerzitet, Indija
 • Jurka Lepičnik Vodopivec, Univezitet u Mariboru, Filozofski fakultet, Slovenija
 • Ljubiša Stojmirović, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd, Srbija
 • Mladen Ivić, PIM univerzitet, Banja Luka, Republika srpska, Bosna i Hercegovina
 • Nada Živanović, Unverzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, Srbija
 • Nikola Vojvodić, PIM univerzitet, Banja Luka, Republika srpska, Bosna i Hercegovina
 • Oksana Baruskova, Južni federalni Univerzitet, Fakultet za pedagogiju i praktičnu psihologiju, Ruska Federacija
 • Ranjan Upadhyaya, UBS-Mumbai, Indija
 • T.C.Manjunath, HKBK Fakultet za inženjering, Indija
 • Veljko Vuković, PIM univerzitet, Banja Luka, Republika srpska, Bosna i Hercegovina
 • Vladimir Matić, Stručna škola Vukovar, Hrvatska
Recenzenti:
 • Predrag Raosavljević, PIM univerzitet, Banja Luka, Republika srpska, Bosna i Hercegovina
 • Radmila Ćurčić, Unverzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, Srbija
 • Straško Stojanovski, Univerzitet Goce Delčev, Pravni fakultet, Štip, Makedonija
 • Eržika Antić, Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko zdravstveni fakultet, Travnik, Bosna i Hercegovina
 • Ljiljana Stošić Mihajlović, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, Srbija
 • Nikola Petrović, Visoka medicinska škola strukovnih studija "Milutin Milanković", Beograd, Srbija
 • Anica Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš, Srbija
 • Radovan Ilić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizicku kulturu i menadzment u sportu, Beograd, Srbija
 • Vojo Belovski, Univerzitet Goce Delčev, Pravni fakultet, Štip, Makedonija
 • Petar Namičev, Univerzitet Goce Delčev, Fakultet za prirodno tehničke nauke, Štip, Makedonija
 • Miroslav Pavlović, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za menadžment nekretnina, Beograd, Srbija
 • Aneta Barakoska, Univerzitet Sv.Ćirilo i Metodije, Filozofski fakultet, Skoplje, Makedonija
 • Dušan Jarić, Unverzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, Srbija
 • Gordana Bogdanović, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, Srbija
 • Margarita Matlievska, Univerzitet Goce Delčev, Ekonomski fakultet, Štip, Makedonija
 • Dejan Vitanski, Univerzitet Sveti Kliment Ohridski Bitolj, Pravni fakultet Kičevo, Makedonija
 • Jelena Maksimović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Biljana Petrevska, Univerzitet Goce Delčev, Fakultet za turizam i biznis logistika, Štip, Makedonija
 • Zoran Lovreković, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi sad, Srbija