Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Info

Osnovno:
ISSN 0350-2120
eISSN 2683-4162
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet, Subotica
veb adresa anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU
periodičnost polugodišnje
početna godina 1965
glavni urednik Nemanja Berber ORCID, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
Kontakt:
adresa uredništva Segedinski put 9-11, 24000 Subotica
osoba za kontakt Nemanja Berber
e-adresa nemanja.berber@ef.uns.ac.rs
telefon 021/4852911
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,051
CEON WoS IF5 0,025
CEON IF5 0,284
referisan u SCIndeks, Erih Plus
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY