Acta agriculturae Serbica - Info

Osnovno:
ISSN 0354-9542
eISSN 2560-3140
izdavač(i) Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet, Čačak
veb adresa www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/fakultet/izdavacka-delatnost/94-acta-agriculturae-serbica
periodičnost polugodišnje
početna godina 1996
glavni urednik Tomo Milošević, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
Kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 34, 32000 Čačak
osoba za kontakt Simeon Rakonjac
e-adresa simeonr@kg.ac.rs
telefon 032/303-400
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,213
CEON WoS IF5 0,294
CEON IF5 1,167
referisan u SCIndeks, CAB International Abstracts Database
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY