Food and Feed Research - Info

Osnovno:
ISSN 2217-5369
prethodni naslov Food Processing, Quality and Safety (ISSN: 1821-0554) do 2009
eISSN 2217-5660
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
veb adresa www.fins.uns.ac.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2010
glavni urednik Bojana Filipčev ORCID, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt Bojana Filipčev; Tamara Sarafijanović
e-adresa editor@fins.uns.ac.rs
tamara.sarafijanovic@fins.uns.ac.rs
telefon 021/485-3794
Status:
kategorija časopisa B1
CEON WoS IF2 0,319
CEON WoS IF5 0,618
CEON IF5 2,833
referisan u SCIndeks, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, EBSCO, DOAJ
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY