Strani pravni život - Portret

Tematska oblast:

Časopis Strani pravni život je naučni časopis iz oblasti pravnih nauka koji objavljuje naučno istraživačka institucija Institut za uporedno pravo. Časopis objavljuje originalne, prethodno neobjavljene naučne i stručne radove koji se odnose na međunarodno pravo i inostrane pravne sisteme, zakonodavstva ili praksu (pravna komparatistika). Rukopisi treba da sadrže rezultate istraživanja izvršenih upotrebom uporednopravnog metoda: analiza domaćeg prava (Republike Srbije, ako je autor iz Srbije, ili prava zemlje porekla autora) može biti zastupljena delimično, ako se u radu poredi strano i domaće pravo.

Časopis ima dugu tradiciju (izlazi od 1956. godine).  U časopisu, koji se od 2008. godine publikuje u režimu otvorenog pristupa, objavljuju se naučni (originalni i pregledni) i stručni članci, komentari sudskih odluka, izlaganja sa naučnih i stručnih skupova i prikazi knjiga. U skladu sa navedenom podelom priloga formiraju se rubrike u časopisu. Časopis se uređuje u skladu sa važećim propisima o uređivanju naučnih časopisa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
pravo; uporedno pravo; Srbija; naučni časopis; društvene nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Strani pravni život90
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu40
Pravni život38
Pravo i privreda31
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad30
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu29
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu14
Common Market Law Review12
American Journal of Comparative Law12
Bankarstvo11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Commission44
-Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities30
Kovačević Ljubinka24
Vasiljević Mirko20
-Council of Europe19
Radović Vuk18
Škulić M.16
Čolović Vladimir16
Mrvić-Petrović Nataša11
Reljanović M.10