Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Portret

Tematska oblast:

Misija časopisa Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici je da naučnoj i stručnoj javnosti prezentuje najaktuelnije rezultate naučnih i stručnih istraživanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i poslovne informatike, kao i prikaze knjiga, naučne i stručne ideje. Naglasak uredništva je na objavljivanju originalnih naučnih radova koji mogu da doprinesu razvoje ekonomske teorije i prakse u Srbiji i šire. 

Tematske oblasti časopisa su: agragna ekonomija i agrobiznis, finansije i bankarstvo, kvantitativna ekonomija, marketing, međunarodna ekonomija, menadžment, opšta ekonomska teorija, osiguranje, poslovni informacioni sistemi, računovodstvo i revizija, trgovina i logistika.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; poslovna informatika; marketing; finansije i računovodstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Marketing14
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici14
Industrial Marketing Management8
International Journal of Bank Marketing8
Academy of Management Journal8
Harvard Business Review7
Ekonomika6
Ekonomika preduzeća5
Journal of Business Research5
Industrial Management and Data Systems5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-Republički zavod za statistiku (RZS)11
Keller Kevin Lane11
-Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)8
-Narodna banka Srbije7
-Ekonomski fakultet7
Poór J.6
Vuković B.5
Ricz A.5
Aaker D.A.5
-EUROSTAT4