Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Fokus časopisa je fizička kultura kao multidisciplinarno (nauke o zdravlju, društveno-humanističke nauke i nauke o obrazovanju) i interdisciplinarno (grane sportskih i nauka o vežbanju) polje znanja i naučnog istraživanja u prostoru fizičke aktivnosti.

Časopis Fizička kultura objavljuje rezultate fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja i nastoji da širi teorijska i empirijska saznanja iz oblasti obrazovanja, sportskog treninga, učenja i obučavanja, upravljanja, organizovanja...

Časopis objavljuje visokokvalitetne članke od zajedničkog interesa i međunarodne važnosti u prostoru, kao što su: žena i sport, dečiji i sport mladih, paraolimpijski sport, fizička aktinost osoba sa invaliditetom, vrednosti savremenog sporta, olimpijski pokret, razvoj obrazovnog iskustva kroz fizičko vaspitanje, sport i redovne dnevne fizičke aktivnosti, starenje, itd. Posebna pažnja posvećena je rezultatima naučnih istraživanja i najboljoj praksi u razvoju zajednice kroz sve oblike fizičkih aktivnosti.

Časopis Fizička kultura objavljuje se u štampanom i elektronskom obliku i otvoren je za autore iz celog sveta, uključujući mlade istraživače u doktorskim i postdoktorskim studijskim programima i projektima. Svi članci objavljeni su na srpskom i engleskom jeziku, sa naslovima, sažecima i ključnim rečima na španskom. Časopis se publikuje na dva pisma (latinici i ćirilici).

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija, sportski trening

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura77
Medicine and Science in Sports and Exercise47
Journal of Sports Sciences34
Sports Medicine33
Blood26
Journal of Applied Physiology25
European Journal of Applied Physiology21
International Journal of Sports Medicine20
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport19
Journal of Sport and Exercise Psychology17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Jevtić Branislav56
Dopsaj Milivoj49
Dikić Nenad42
Kasum Goran35
Côté Jean16
Milanović Ivana15
Ganz Tomas14
Jakovljević Đorđe G.12
Loughead T.M.11
Lazarević Dušanka10