Acta medica Medianae - Portret

Tematska oblast:

Acta Medica Medianae je naučni časopis koji objavljuje originalne naučne radove iz oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka, javnog zdravlja, epidemiologije, stomatologije, farmacije i kliničke medicine. Svi radovi koji se objavljuju u AMM podležu dvostrukom procesu recenzije i revizije od strane Uređivačkog odbora. Časopis ima za cilj da promoviše komunikaciju između bazičnh i kliničkih istraživanja, da unapredi kliničku praksu, javno zdravlje i omogući bolje patofiziološko razumevanje bolesti. Acta Medica Medianae objavljuje originalne naučne radove koji nisu prethodno publikovani, naučne i stručne članke, prethodna ili kratka saopštenja, revijske radove tipa opšteg pregleda, prikaze slučajeva, prikaze knjiga i radove iz istorije medicine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina i biomedicina; farmacija; stomatologija; javno zdravlje; klinička medicina; epidemiologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine91
Lancet75
Blood50
Nature49
Stroke49
Journal of Clinical Oncology41
PLoS One41
Circulation35
JAMA: The Journal of the American Medical Association34
Acta medica Medianae34
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization30
Tefferi Ayalew21
Bray Freddie20
Ferlay Jacques19
Kocić Gordana16
Sanders Kenton M.15
Ward Sean M.14
Najman Stevo J.14
Roumeliotis Stefanos13
Đinđić Boris13