Acta medica Medianae - Portret

Tematska oblast:

Acta Medica Medianae je naučni časopis koji objavljuje originalne naučne radove iz oblasti biomedicinskih nauka, javnog zdravlja i epidemiologije. Svi radovi koji se objavljuju u AMM podležu dvostruko-slepom procesu recenzije i revizije od strane Uređivačkog odbora. Časopis ima za cilj da promoviše komunikaciju između bazičnh i kliničkih istraživanja, da unapredi kliničku praksu, javno zdravlje i omogući bolje patofiziološko razumevanje bolesti. Acta Medica Medianae objavljuje originalne naučne radove koji nisu prethodno publikovani, uvodnike, naučne i stručne članke, prethodna ili kratka saopštenja, revijske radove tipa opšteg pregleda, aktuelne teme, meta-analize, prikaze slučajeva, prikaze knjiga i radove iz istorije medicine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
biomedicina; farmacija; stomatologija; javno zdravlje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine85
Lancet73
Stroke52
JAMA: The Journal of the American Medical Association46
Vojnosanitetski pregled41
Journal of the American College of Cardiology38
PLoS One37
Circulation36
European Heart Journal36
Diabetes care35
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization33
Babić Rade R.21
Najman Stevo J.19
Jovanović Milan19
Guelmino D.13
Pavlović I.12
Kocic Gordana10
Ghanaati Shahram10
Fong Yuman10
Barbeck Mike10