Zaštita prirode - Portret

Tematska oblast:

Časopis objavljuje stručne, naučne i pregledne radove, kratka i preliminarna saopštenja,konceptualne, tehničke i metodološke radove, kao i prikaze novije literature.

Tematika časopisa obuhvata spektar prirodnih i društvenih disciplina koje proučavaju prirodu, geo-, bio- i predeoni diverzitet, zaštitu i konzervaciju, aspekt zaštite prirode u turizmu, prostornom planiranju, obrazovanju i filozofskom poimanju prirode.

Tematika uključuje i discipline kao teoretsku ekologiju, ekologiju predela, ekologiju obnavljanja, ekološko modelovanje, ekološku ekonomiju, ekosistemske usluge, populacijsku genetiku, konzervaciona biologiju, upravljanje divljim vrstama, planiranje zaštite životne sredine, monitoring, zakonodavstvo i obrazovanje u oblasti zaštitu životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) biologija
(b) biotehnika
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - biološke nauke
(b) poljoprivredne nauke - poljoprivreda, šumarstvo i srodne nauke
Istraživačke teme:
biodiverzitet; zaštita prirode; ekološko zakonodavstvo; ekološke mreže; geodiverzitet; zaštićena područja

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Archives of Biological Sciences11
Zaštita prirode10
Geoderma5
Botanica Serbica4
Acta entomologica Serbica4
Šumarski list, Zagreb4
Zootaxa4
Acta biologica iugoslavica - serija D: Ekologija3
Folia zoologica3
Glasnik Šumarskog fakulteta3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dinić A.15
Diklić N.15
Mišić V.14
Puzović S.12
Stojnić N.11
Radišić D.11
-Biro za paniranje i projektovanje u šumarstvu11
Šćiban M.10
Ružić M.10
Nikolić V.9