Nastava i vaspitanje - Portret

Tematska oblast:

Časopis je tematski usmeren na opšta teorijsko-metodološka pitanja pedagogije i specifična područja vaspitanja i obrazovanja. Tematske oblasti uključuju: filozofske, sociološke, psihološke, ekonomske i političke aspekte obrazovanja u kontekstu ranog uzrasta, porodice, školskog, visokoškolskog obrazovanja i celoživotnog učenja.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
pedagogija; vaspitanje i obrazovanje; nastava; učenje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Nastava i vaspitanje90
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja52
Psihologija43
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 36
Child Development32
Teaching and Teacher Education32
American Psychologist24
Personality and Individual Differences24
Procedia: Social and Behavioral Sciences23
Pedagogija20
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Pešikan Ana Ž.42
Antić Slobodanka30
-UNESCO27
Ryan Richard M.19
Krnjaja Živka19
Johnson David W.17
Radulović L.16
Deci Edward L.14
Baucal Aleksandar14
Pintrich Paul R.13