The University Thought - Publication in Natural Sciences - Portret

Tematska oblast:

Biologija:

Genetika, Botanika, Zoologija, Evolucija, Biohemija, Molekularna i ćelijska biologija, Imunologija, Ekologija.

Hemija:

Teorijska Hemija, biohemija i biotehnologija, Prehrambena hemija, tehnologija i hemijski inženjering, Neorganske hemija, Polimeri, Analitička hemija, Fizička hemija, Spektroskopija, Elektrohemija, Termodinamika, Hemijsko inžinjerstvo, Materiali, Keramika, Metalurgija, Geohemija, Hemija životne sredine.

Geografija:

Klimatologija, turizam, demografija, morfologija, hidrologija, kartografija, GIS, geologija, etnografija, ljudska ekologija, geografija naselja, ekonomska geografija, regionalna geografija, politička geografija, Zaštita životne sredine, prostorno planiranje.

Informatika:

Računarstvo, Softversko inženjerstvo, Informacioni sistemi, Teorija informacija i kodiranja, Obrada i prenois signala i slike, Teorija e-učenja, Veštačka inteligencija, Neuronske mreže i srodne oblasti.

Matematika:

Matematička logika, Algebra, Fazi matematika, Realna i kompleksna analiza, Harmonika analiza, Diferencijalne jednačine, Funkcionalna analiza, Teorija operatora, Geometrija, Stohastički procesi, Stohastičke diferencijalne jednačine, Matematička statistika, Analiza vremenskih serija, Teorija raspodela, Numerička matematika, Teorija aproksimacije, Operacionih istraživanja, Simbolička i algebarska izračunavanja.

Fizika:

Klasična mehanika, Statistička fizika, Elektromagnetika, Termodinamika, Kvantna mehanika, Relativistička fizika, Fizika čestica, Nuklearna fizika, Optika, Eksperimentalna fizika.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) fizika
(b) hemija
(c) matematika i mehanika
(d) biologija
(e) geonauke i astronomija
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - matematika i računarske nauke
(b) prirodne nauke - fizičke nauke
(c) prirodne nauke - hemijske nauke
(d) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(e) prirodne nauke - biološke nauke
Istraživačke teme:
Biologija; Hemija; Geografija; Informatika; Matematika; Fizika

Vrsta radova

Tipovi referenci