Genero - Portret

Tematska oblast:

Genero je interdisciplinarni časopis koji okuplja naučnike/naučnice i istraživače/istraživačice iz društvenih nauka, humanistike, književnosti i teorija umetnosti koji se ističu u svojim disciplinama i koji su spremni da ispituju i savremene društvene tokove. Misija časopisa je da predstavi okvir za interdisciplinarni dijalog između različitih polja humanistike i društvenih nauka, i kao platforma za bogatiji dijalog između regiona bivše Jugoslavije i međunarodnih akademskih zajednica. Genero objavljuje originalne teorijske i naučne radove iz oblasti feminističke teorije, studija roda, ženskih studija, teorije kulture i studija kulture, sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - pravo
(b) humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - društvene, ostale
(b) humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Studije roda; Studije kulture; Društvene nauke; Humanističke nauke; Feministička teorija; Politikologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Genero13
Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd11
Signs: Journal of Women in Culture and Society9
Kniženstvo5
Glasnik Etnografskog instituta SANU4
Women's Studies International Forum4
Feminist Studies3
Pro Femina, Beograd3
Stanford Law Review3
Godišnjak Fakulteta političkih nauka3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ferrante Elena18
Deleuze Gilles10
Dobrosavljević-Grujić Ljiljana9
Dojčinović Biljana8
Butler Judith8
Simić Marina5
Kolarić Ana5
Đurić Dubravka5
Yuval-Davis Nira4
Massey Doreen4