Megatrend revija - Portret

Tematska oblast:

"Megatrend revija" je naučno glasilo univerziteta Džon Mezbit koji izlazi od 2004. godine. Prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, "Megatrend revija" je visoko pozicionirana kao vodeći nacionalni časopis. Časopis ima međunarodni izdavački savet i međunarodnu redakciju.

"Megatrend revija" je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka u kojem se objavljuju radovi na srpskom i engleskom jeziku iz sledećih tematskih oblasti: ekonomija, pravo, politika i bezbednost, menadžment i marketing, međunarodni odnosi, javmne politike i informaciono društvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Ekonomija; Pravo; Menadžment i marketing; Međunarodni odnosi; Javne politike; Informaciono društvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Megatrend revija34
Tourism Management33
Annals of Tourism Research15
Ekonomika poljoprivrede15
Harvard Business Review15
Research Policy15
International Journal of Contemporary Hospitality Management12
European Journal of Operational Research11
Journal of Travel Research10
Vojno delo10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Chanaron J.J.27
-Republički zavod za statistiku15
Krivokapić Boris15
-European Commission15
Vujko Aleksandra12
Gnjatović Dragana E.11
-Vlada Republike Srbije9
Kochenov D.9
Gajić Tamara9
Saaty Thomas L.8