Add to MyProfile  

(RELAKW: sharing economy)

Limit to articlesin mySelection [0]
articles: 1 - 4 from 4 sort by: 
puni tekst
Raza Aleem, Asif Muhammad, Ayyub Samia
Serbian Journal of Management, vol. 16, iss. 1, pp. 103-124, 2021
puni tekst
Balog Katalin
Strategic Management, vol. 25, iss. 3, pp. 14-27, 2020
Janković Svetislav
Pravo i privreda, vol. 57, iss. 7-9, pp. 387-406, 2019
puni tekst
Morvay Karakas Klára
Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, iss. 46-2, pp. 76-88, 2017
in mySelection [0]
articles: 1 - 4 from 4 sort by: