Add to MyProfile  

(RELAAU: 136000)

Limit to articles
in mySelection [0]
articles: 1 - 5 from 5 sort by: 
puni tekst
Abdumuminova Diana, Kravchenko Igor, Kuznetsov Yury, Goncharenko Vladimir, Mikhaylova Yulia
Poljoprivredna tehnika, vol. 46, iss. 2, pp. 67-75, 2021
puni tekst
Kupreenko Aleksey, Isaev Khafiz, Kuznetsov Yury, Mikhailichenko Stanislav, Kravchenko Igor, Kalashnikova Larisa
Poljoprivredna tehnika, vol. 46, iss. 4, pp. 1-9, 2021
Titov Nikolay, Kolomeichenko Alexander, Logachev Vladimir, Kravchenko Igor, Litovchenko Nikolay
Tehnička dijagnostika, vol. 13, iss. 2, pp. 7-11, 2014
Kravchenko Igor, Kuznetsov Yury, Bobryashov Evgeny, Kolomeichenko Anastasiya
Poljoprivredna tehnika, vol. 39, iss. 4, pp. 91-99, 2014
Zolotov Ilya, Kravchenko Igor, Kuznetsov Yury, Kalashnikova Larisa
Tehnička dijagnostika, vol. 13, iss. 1, pp. 37-40, 2014
in mySelection [0]
articles: 1 - 5 from 5 sort by: