Add to MyProfile  

(RELRID: 2891242)

Limit to articles


in mySelection [0]
articles: 1 - 1 from 1 sort by: 
puni tekst
Shyiko Oleksandr M., Pavlyuchenko Anatoly M., Obukhov Olexii A., Koplyk Igor V.
Vojnotehnički glasnik, vol. 67, iss. 4, pp. 768-789, 2019
in mySelection [0]
articles: 1 - 1 from 1 sort by: