Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 53, br. 1, str. 79-92
Pravno-etički aspekti lekareve pomoći neizlečivo bolesnom pacijentu
Institut društvenih nauka, Beograd
Ključne reči: stav o ograničenoj svetinji ljudskog života; kvalitet života; bilansno samoubistvo; dekriminalizacija svih oblika lekareve pomoći; izveštaj o okončanju pacijentovog života
Sažetak
Pri suočavanju sa smrtnom ili neizlečivom bolešću, u očima pacijenta kvalitet života može imati prednost nad dužinom života. Budući da i pravo i etika nalažu lekarskom pozivu borbu za ljudski život po svaku cenu, postavlja se pitanje da li pacijenta treba zaštititi od nametnutog produžavanja života. Tu situaciju karakteriše konflikt profesionalnih dužnosti lekara i iskrsava problem eutanazije i lekareve pomoći u samoubistvu. U radu se naglašava da u debati o eutanaziji nije ključno pitanje da li pojedinac ima slobodu da okonča svoj život, jer samoubistvo nije nezakonito ni u jednom savremenom pravnom sistemu. Ključno je pitanje da li lekar može zakonito pružiti pacijentu pomoć da to učini i da li je legitimno (zakonito) da država zabrani ili ograniči eutanaziju, i ako to čini, onda kako i pod kojim okolnostima? U radu se prikazuju uporednopravna rešenja o eutanaziji i pomoći kod samoubistva, a potom se kritički sagledava sadašnji, preovlađujući zakonski okvir koji uređuje medicinski tretman neizlečivo bolesnog pacijenta. Najposle, iznose se predlozi za reformu, jer je autor na stanovištu da su postojeća zakonska rešenja u ovoj materiji teško pravno i etički odbranjiva.
Reference
*** (1977-2002) Krivični zakon Republike Srbije. Službeni glasnik SRS, br. 26/1977, 16/1990, 26/1991, 75/1991, 58/1991, 9/1992, 49/1992, 51/1992, 23/1993, 67/1993, 47/1994, 17/1995, 48/ i 10/2002
*** (1995) What is measure 16 and where does it now stand?. Trustee, 10 May
Browne, A. (1994) Understanding Euthanasia: Should Canadians Amend the Criminal Code. Revised http//www.islandnet.com
Capron, M.A. (1993) Even in defeat proposition 161 sounds a warning. Hasting Center Report, Jan-Febr, str. 33
Carroll, D. (1995) Taking the Initiative on Suicide. Trustee, 27 May
Congdon, H. (1947) The pursuit of death. Nashville, Abingdon, (prema: A Carmi: Live like a king: Die like a king, u: Euthanasia, 1984, 26-27)
Cvetković, Z. (1999) Eutanazija. Branič, br. 2/ str. 23-24
Čejović, B.M., Miladinović, V.A. (1995) Krivično pravo - posebni deo / Criminal Law. Niš: Studentski kulturni centar
Deutsch, E. (1983) Aeztrecht und Arzneimittelrecht. Berlin
Deutsch, E. (1991) Aeztrecht und Arzneimittelrecht. Berlin
Deutsch, E. (1984) Euthanasia: A German view. u: Carmi A. [ur.] Euthanasia, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 92
Draškić, M.M. (1998) Prava pacijenata - kraj paternalističkog koncepta medicine. Pravni život, vol. 47, br. 9, str. 253-262
Eser, A. (1985) Sterbewille und aerzliche Verantwortung. Medizinrecht, 1/10-13
Eser, A. (1977) u: Fritisch, Goulon, Eser, Braun, Roquet [ur.] Das Recht auf einen menschenwurdigen Tod?, cit.prema: Wilhelm Uhlenbruck: Vorab-Einwillingung und Stellvertretung bei der Einwilligung in einen Heileingrift, Medizinrecht /MedR/, 1992, Heft 3, str. 138)
Frey, R.G. (1998) Distincions in death. u: Dworkin Gerald, R.G.Frey, Sissela Bok [ur.] Euthanasia and physician-assisted suicide: For and against, Cambridge: Cambridge University Press, str. 20-21, 24
Griffiths, J., Bood, A., Weyers, H. (1998) Euthanasia and Law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press
Hadding, C.F. (1984) Prevent or aid suicide?. u: Euthanasia, str. 151; 153-154
Herman, N. (1999) Physician involment in a patient's death: A continental European perspective. Medical Law Review, 7, Summer str. 243-244
Jelačić, O., Tolić, B. (1976) Eutanazija - deontološki i pravni problem. Naša zakonitost, Zagreb, br. 2, str. 48
Kalish, R. (1965) The adge and the dying process: The inevitable decisions. Journal of Social Issues, 21
Kaufmann, A. (1983) Euthanasie - Selbsttötung - Tötung auf Verlangen. Medizinrecht, br. 4, str. 124
Klajn-Tatić, V.V. (1996) Dopustivost i zabrana eutanazije zavisno od načina izvršenja. u: Aktuelni pravni problemi u medicini, Beograd: IDN, str. 150-151
Klajn-Tatić, V.V. (2002) Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu - etički i pravni problemi. Beograd: Institut društvenih nauka
Lacewell, L.A. (1987) A comparative view of the roles of motive and consent in the response of the criminal justice system to active euthanasia. Med Law, 6(5): 449-63
LaFave, W.R., Scott, A.W. (1972) Handbook on criminal code. St. Paul: West Publishing Co
Laufs, A. (1988) Arztrecht. Munchen
Lee, O.V., ur. (1995) Constitutional law: Physician-assisted suicide and the equal protection clause. American Journal of Law and Medicine, vol. XXI, br. 4, str. 477-479
Lonisell (1980) Euthanasia and bianthanasia. u: Horan D. i Mall D. [ur.] Death, dying and euthanasia, str. 383
Meisel, A. (1989) The right to die. New York, itd: Wiley
Memedović, N.J. (1997) Samoubistvo i pravo na život. Pravni život, vol. 46, br. 9, str. 55-66
Prvan, L. (1976) Da li privilegirati eutanaziju. Naša zakonitost, br. 6/ str. 89
Rachels, J. (1986) The end of life: Euthanasia and morality. Oxford, itd: Oxford University Press
Radišić, J.D., Draškić, M.M., Vodinelić, V.V., Popović, M., Stambolović, V., Samardžić, M. (1999) Povelja o pravima pacijenata. Pravo - teorija i praksa, vol. 16, br. 12, str. 39-46
Schmitt, R. (1985) Aerztliche Eurztliche Eutscheidung Zwichen Leben und Tod in strafrechtlicher Sicht. Juristenzeitung, 8/ str. 368
Silving, O.J. (1954) Euthanasia: A study in comparative criminal law. University of Pennsylvania Law Review, vol. 103, br. 3, 350-389
Stauch, M., Wheat, K., Tingle, J. (1998) Sourcebook on medical law. London - Sydney
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivičnog zakona Republike Crne Gore s objašnjenjima. Beograd: Službeni list
Ury, F.S. (1976) Euthanasia: The court' s struggle for an answer. American Bar Association Journal, Volume 6, str. 23
van de Kaa, D.J. (1990) Human rights: Terminal illness and euthanasia. u: Population and Human Rights, Unated Nations, New York, 3-6 april, New York-Geneva: United Nations Publications / UN Publication
van den Bogaard, G. (1995) Euthanasia and the Law in Netherlands. u: Huser Frank A. [ur.] Palliative care and euthanasia, Edinburgh: Campion Press, str. 49, 54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci