Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 55, br. 2, str. 98-115
Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu regulisana je međunarodnim ugovorima koji sadrže pravne norme obavezne za države i putem "mekog" prava sastavljenog od međunarodnih dokumenata koji nisu pravno obavezujući. Najveći broj ugovora o ljudskim pravima izričito se ne bavi položajem osoba s invaliditetom, već pruža zaštitu svim pojedincima bez ikakvog razlikovanja. Tek u novije vreme zaključeni su posebni ugovori isključivo posvećeni zaštiti ovih lica. Najznačajniji takav ugovor je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom usvojena 2006. godine. Zaštita ovih lica mnogo je potpunije i detaljnije regulisana putem "mekog" prava koje obuhvata brojne dokumente usvojene u okviru Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije.
Reference
*** (1987) Konvencija br. 159 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom iz 1983. godine. Službeni list SFRJ (Međunarodni ugovori), br. 3
*** (1999) Interamerička konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije lica sa invaliditetom od 1999. godine. Usvojena 8. juna 1999 godine, a stupila na snagu 2001.godine Tekst na sajtu: http://www.oas.org/DIL/inter-american_convention_persons_with_disabilities.htm
*** Konvencija o pravima lica sa invaliditetom. Rezolucija Generalne skupštine A/RES/61/106 od 13. decembra 2006. Tekst na sajtu: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm
*** (1995) General comment No. 5, Persons with disabilities, 11th session 1994. UN Doc E/22, str. 19
*** General comment No. 18, Non-discrimination. United Nations Official Records Supplement, br. 40, Doc.a/45/40, 173-175
*** (2003) Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies. UN Doc. HRI/GEN, 1/Rev. 6
*** (1979) Winterwerp v. The Nedherlands; presuda od 24. oktobra 1979. godine. European Court of Human Rights, Serie A, 16-18
*** (1981) Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena iz 1979. godine. Službeni list SFRJ (Međunarodni ugovori), br. 11
*** (1990) Konvencija o pravima deteta iz 1989. godine. Službeni list SFRJ (Međunarodni ugovori), br. 15
*** (1993) General recommendation 18, Disabled women, 10th session, 1991. UN Doc A/46/38, 3
*** (1971) Deklaracija o pravima mentalno retardiranih osoba iz 1971. godine. Rezolucija Generalne skupštine 2856 (XXVI) od 20. decembara 1971. godine
*** (1975) Deklaracija o pravima invalidnih osoba. Rezolucija Generalne skupštine 3447 (XXX) od 9. decembara 1975
*** (1982) Svetski program akcije za invalidne osobe. Rezolucija Generalne skupštine 37/52 od 3. decembara 1982. god
*** Principi za zaštitu osoba sa mentalnim oboljenjem i unapređenje zaštite mentalnog zdravlja iz 1991. Rezolucija Generalne skupštine 46/119 od 17. decembara 1991
*** (2003) Progress of efforts to ensure the full recognition and enjoyment of the human rights of persons with disabilities. Report of Secretary-General, Doc. A/58/181
*** (2005) O Ekonomskom i socijalnom savetu i njegovim komisijama. u: Janković B., Z.Radivojević [ur.] Međunarodno javno pravo, Niš, 197-199
*** (1990) Rezolucija o izjednačavanju mogućnosti invalidnih osoba. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 1990/26 od 24. maja 1990. godine
*** (1993) Rezolucija o razvoju plana akcije radi primene dugoročne strategije za dalju implementaciju Svetskog programa akcije za invalidne osobe. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 1993/20 od 27. jula 1993
*** (1997) Rezolucija o izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 1997/19 od 21. jula 1997. godine
*** (1997) Rezolucija o deci sa invaliditetom. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 1997/20 od 21. jula 1997. godine
*** (2000) Rezolucija o daljem unapređenju izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 2000/10 od 27. jula 2000. godine
*** (2002) Rezolucija o daljem unapređenju izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom i zaštiti njihovih prava. Rezolucija Ekonomskog i socijalnog saveta 2002/26 od 2. jula 2002
*** (2000) Direktiva Saveta o uspostavljanju opšteg okvira za jednaki tretman u zapošljavanju i zanimanju od 27. novembra 2000. godine. Official Journal (OJ), L 303, 02/12/2000, str. 16
*** (1989) Rezolucija o društvenom položaju hendikepiranih žena i žena koje brinu o hendikepiranim osobama od 26. maja 1989. godine. OJ, C 0158, 26/06, str. 383
*** (1992) Rezolucija o pravima mentalno hendikepiranih osoba od 16. septembra 1992. godine. OJ, C 284, 02/11, str. 49
*** (1996) Rezolucija o ljudskim pravima invalidnih osoba od 14. decembra 1995. godine. OJ, C 01, 22/01, str. 196
*** (1996) Rezolucija o ugrožavanju prava na život invalidnih osoba od 23. maja 1996. godine. OJ, C 166, 10/06, str. 205
*** (1997) Rezolucija o pravima invalidnih osoba od 13. decembra 1996. godine. OJ, C 20, 20/01, str. 389
*** (2006) Rezolucija o invalidnosti i razvoju od 19. januara 2006. godine. OJ, C 287E, 24/11, str. 336
*** (1999) Rezolucija o jednakim mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. OJ, C 186, 02/07, str. 3
*** (2006) Rezolucija o podsticanju zapošljavanja i socijalne integracije osoba sa invaliditetom od 15. jula 2003. godine. OJ, C 175, 24/07, str. 2
*** (1977) Rezolucija Generalne skupštine 2200A (XXI) od 16. decembra 1966. godine. Paktovi su stupili na snagu 1976. godine. Službeni list SFRJ (Međunarodni ugovori), br. 7
*** (2003) Evropska konvencija o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda iz 1950. godine. Službeni list SCG (Međunarodni ugovori), br. 9
*** Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda od 1981. godine. Usvojena u Bandžulu 26.juna 1981, a stupila na snagu 1986.Tekst na sajtu: http://www.achpr.org/english_info/charter_en.html
Chafin, S. (2005-2006) Challenging the United States position on a United Nations Convention on disability. Temple Political and Civil Rights Law Review, vol. 15:1, str. 122-144
Dhir, A.A. (2005) Human rights treaty drafting through the lens of mental disability: The proposed international convention on protection and promotion of the rights and dignity of persons with disabilities. Stanford Journal of International Law, vol. 41:1, str. 181-216
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2006) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Gostin, L.O. (2004) International human rights law and mental disability. Hastings Cent Rep, 34(2): 11-2
Janković, B.M., Radivojević, Z.R. (2005) Međunarodno javno pravo. Niš: Studentski kulturni centar
Jones, M. (2005) Can international law improve mental health? Some thoughts on the proposed convention on the rights of people with disabilities. Int J Law Psychiatry, 28(2): 183-205
Konferencija Organizacije američkih država (1991) Američka Konvencija o ljudskim pravima. u: Vasilijević Vladan [ur.] Prava čoveka - zbornik dokumenata, Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej, (usvojena 1969)
Marks, S., Clapham, A. (2005) International human rights lexicon. Oxford: University Press
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2007) Osnovi međunarodnih ljudskih prava. Beograd: Megatrend univerzitet
Petrović, J. (2004) Pravni status osoba sa invaliditetom. Teme, vol. 28, br. 4, str. 381-419
Radoman, V.J. (2003) Specifičnosti položaja osoba sa invaliditetom i mogućnosti psihosocijalne podrške. u: Trkulja J. [ur.] Prava osoba sa invaliditetom, Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija, str. 21-47
Rioux, M., Carbert, A. (2003) Human rights and disability: The international context. Journal on Developmental Disabilities, vol. 10: 2, str. 1-14
Savet Evrope (1996) Evropska socijalna povelja. u: Savet Evrope 1949-1996, Beograd: Međunarodna politika i dr, (usvojena 18. 10. 1961, pravosnažna od 26. februara 1965)
Tatić, D. (2003) Međunarodni pravni akti o pravima osoba sa invaliditetom. u: Trkulja J. [ur.] Prava osoba sa invaliditetom, Beograd, str. 183-203
UN, General Assembly (1993) Vienna Declaration and Programme of Action. U.N. Doc A/CONF. 157/24, para. 63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.

Povezani članci

Strani pravni život (2009)
Pojam međunarodnog prava
Krivokapić Boris

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Autonomni koncepti evropskog prava ljudskih prava
Popović Dragoljub

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Veterani pred Evropskim sudom za ljudska prava - Vučković i drugi protiv Srbije
Rašević Živorad

prikaži sve [41]