Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 57, br. 2, str. 55-69
Krivičnopravni pogled na samoubistvo
Pravni fakultet, Rijeka
Ključne reči: samoubistvo; pravo na SMRT; eutanazija
Sažetak
U savremenim društvima autonomija volje pojedinca dobija sve veću ulogu Prihvatanjem tzv. prava na samoodređenje, prema kome je čovek gospodar ne samo svog tela, nego i svog života, pitanje prava na samoubistvo postaje sve aktuelnije. Autonomno odlučivanje pojedinaca o svom životu obuhvata, pored prava na život, i pravo na smrt. Drugim rečima, ako čovek ima pravo na život a to je danas izvan svake sumnje, onda iz tog njegovog prava proizlazi i njegovo pravo da sam sebi oduzme život odnosno odluči o trenutku prestanka svog života. Međutim, dok je pravo na život već odavno prepoznato kao najvažnije ljudsko pravo, priznato bez rezerve u savremenim društvima i zagarantovano brojnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima, pravo na smrt tek postepeno zauzima pravni prostor. U ovom radu se nastoje ponuditi odgovori na neke pravne dileme u vezi sa samoubistvom, pokušajem samoubistva i lekarski potpomognutim samoubistvom, kroz analizu krivičnopravnih normi pozitivnog prava, ali i pravnih izvora iz dublje prošlosti.
Reference
*** (1997-2003) Kazneni zakon Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 110/97, 27/98 (ispr), 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03
*** (2001) Ustav RH. Narodne novine, br. 41
*** (1997-2002) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Narodne novine, br. 111/97, 27/98, 128/99 i 79/02
Aristotel (1988) Nikomahova etika. Zagreb: Globus
Barber, A.W. (1894) The European law of torture. Popular Science Monthly, 44/658
Bekarija, Č. (1984) O zločinima i kaznama. Split: Logos
From, E. (1980) Zdravo društvo. Beograd
Gardner, T.J. (1989) Criminal law, principles and cases. St. Paul, Minn: West Publishing Company
Kurtović, A., Petrić, I. (2000) Kazneno djelo usmrćenja na zahtjev i eutanazija. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 21, 2/, 656
Maurach, R. (1964) Deutsches Strafrecht. Karlsruhe: Verlag C. F. Muller, Besonderer Teil
Mil, D.S. (1988) O slobodi. Zagreb: Informator, Izabrani politički spisi
Minois, G. (2008) Historija samoubistva. Novi Sad
Murray, A. (2000) Suicide in the Middle Ages, the curse on self-murder. Oxford: Oxford University Press, vol. II
Novoselec, P., i dr. (2007) Posebni dio kaznenog prava. Zagreb
Platon (1971) Zakoni. Beograd, knj. IX, 873d
Visković, N. (2006) Teorija države i prava. Zagreb
von Barr, L., Bell, T.S. (1999) History of continental criminal law. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd
Williams, J.M.G. (2002) Suicide and attempted suicide. London: Penguin Books Ltd
Zlatarić, B. (1958) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni - kritički pregled judikature. Zagreb: Narodne novine, II, Posebni dio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O podeli vlasti u antičkoj Atini
Gligić Sanja

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Idealistički i realistički pojam prava
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Iluzornost apsolutne pravde
Vračar Stevan K.

prikaži sve [174]