Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 59, br. 2, str. 235-262
Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamilos.stankovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: roditeljsko pravo; preventivna uloga države; neusklađenost instituta
Sažetak
Porodični zakon Srbije predviđa pravo i dužnost roditelja 'da sa detetom razvijaju odnos zasnovan na ljubavi, poverenju i uzajamnom poštovanju, te da dete usmeravaju ka usvajanju i poštovanju vrednosti emocionalnog, etičkog i nacionalnog identiteta svoje porodice i društva', odnosno pravo roditelja 'da detetu obezbede obrazovanje koje je u skladu sa njihovim verskim i etičkim uverenjima'. Imajući u vidu da norma kojom je konkretizovano ovo pravo i dužnost roditelja čini sastavni deo sadržine roditeljskog prava, autor u prvom delu rada opredeljuje njenu pravnu prirodu kao imperativnu, iz čega dalje izvodi dva zaključka: prvi, da reakcija državnih organa u slučaju njenog nepoštovanja može biti reaktivna - kroz lišenje roditeljskog prava i drugi, da u skladu sa međunarodnim dokumentima, ona prevashodno treba da bude preventivna. U daljem tekstu, autor se fokusira na preventivnu ulogu naše države, odnosno njenu obavezu da stvori ambijent u kome će roditelji biti u mogućnosti da svoje dete usmere ka usvajanju i poštovanju vrednosti emocionalnog, etičkog i nacionalnog identiteta svoje porodice i društva. U tom cilju, on najpre vrši analizu našeg porodičnog zakonodavstva, poredeći ovo pravo, tj. dužnost roditelja sa institutima nasilja u porodici, braka, usvojenja i posebne poslovne sposobnosti i odgovarajućim rešenjima u uporednom pravu.
Reference
*** (1992) Porodični zakon Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 54
*** (2005) Porodični zakon Srbije - PZS. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (1992-2008) Zakon za semejstvoto. Služben vesnik na Republika Makedonija, br. 80/92, 9/96, 33/06, 84/08
*** (2005) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05
*** (2005) Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 118
*** (2005) Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 22
*** (2008) Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Uradni list Republike Slovenije, br. 16
*** (2003) Zakon o zaštiti od nasilja u obiteljii. Službeni list Republike Hrvatske, broj 110
*** (2010) Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Službeni List Crne Gore, br. 46
*** (1980-1994) Zakon o braku i porodičnim odnosima Srbije. Službeni glasnik SRS, br. 22/80, 11/88, 22/93 i 35/94
*** (2003) Zakon o osnovnoj školi kojima je u naše škole uvedena verska nastava. Službeni glasnik RS, br. 119
*** (2003-2007) Obiteljski zakon. Narodne novine, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Komvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 15
*** (1995-2003) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46/95, br. 101/03
Antonić, S. (2010) Između nas i Satane. Nova srpska politička misao, -29. 5. 2010, http://www.nspm.rs/crkva-i-politika/izmedju-nas-i-satane.html?alphabet=l, 15. 8. 2011
Avramović, S. (2006) Ustavnost verske nastave u državnim školama - Res Iudicata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 251-257
Avramović, S.D. (2005) Pravo na versku nastavu u našem i uporednom evropskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 1, str. 46-64
Boele-Woelki, K., Braat, B., Sumner, I., ur. (2005) European Family Law in Action: Parental responsibilities. Antwerpen-Oxford
Cvejić-Jančić, O. (1997) Zajedničko vršenje roditeljskog prava. Pravni život, vol. 46, br. 9, str. 675-694
Cvejić-Jančić, O. (2004) Jedinstveno porodično pravo Evrope. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 865-887
Cvejić-Jančić, O. (2005) Balansiranje interesa i prioriteti kojima treba težiti u oblasti usvojenja - reforma usvojenja prema novom Porodičnom zakonu Srbije -. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 1109-1123
Draškić, M. (2009) Porodično pravo. Beograd
Draškić, M. (2006) Pravo na poštovanje porodičnog života u praksi Evropskog suda za ljudska prava. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac
Draškić, M. (2006) O veronauci u državnim školama, drugi put. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 1, str. 135-151
Draškić, M.M. (2001) Pravo deteta na slobodu veroispovesti u školi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 511-525
Hausmaninger, H. (2003) The Austrian legal system. Wien
Janjić-Komar, M. (2006) Roditeljska odgovornost. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac
Janjić-Komar, M. (2004) Reforma porodičnog prava - problemi modernizacije. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 889-893
Jerotić, V. (2007) Duhovni razgovori. Beograd
Kitanović, T. (2006) Međudržavno usvojenje i Konvencija o zaštiti dece. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 193-202
Kitanović, T. (2008) Pravni režim usvojenja u uporednom pravu. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 467-485
Kovaček-Stanić, G. (2005) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Kovaček-Stanić, G. (2006) Vršenje roditeljskog prava prema Porodičnom zakonu Srbije iz 2005. godine. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac, 275
Kraljić, S. (2010) Koje novine donosi Predlog slovenačkog porodičnog zakona. Pravni život, 10, 178
Milutinović, L. (2009) Odnosi roditelja i dece - najčešći sporovi, odlike postupka. Bilten sudske prakse, Vrhovni sud Srbije, 3, 233
Milutinović, L. (2008) Porodični zakon kroz sudsku praksu'. Bilten sudske prakse, Vrhovni sud Srbije, 2, 267
Mladenović, M.V. (1996) Da li porodica ima budućnost. Pravni život, vol. 45, br. 9, str. 545-560
Nenadić, S. (2009) Nasilje u porodici'. u: M. Škulić i dr [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Novaković, U. (2009) Nasilje u porodici u zakonodavstvima država nekadašnje SFRJ. Pravni život, -530(10): 1077-1091
Panov, S. (2010) Porodično pravo. Beograd
Panov, S. (2006) Nasilje u porodici - aspekt deteta. u: Z. Ponjavić [ur.] Novo porodično zakonodavstvo - zbornik radova, Kragujevac
Panov, S. (2010) Vernost versus preljuba pravni aspekt. Pravni život, 540(10): 149-166
Petrušić, N. (2006) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Republike Srbije. u: Novo porodično zakonodavstvo - zbornik radova, Kragujevac, 22
Petrušić, N., Konstatinović-Vilić, S. (2010) Porodično pravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi Srbije. Beograd: Autonomni ženski centar
Plazinić, M. (2009) Nasilje u porodici - praksa opštinskog javnog tužilaštva u Požegi. u: Škulić M. [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 160
Ponjavić, Z. (2009) Privatizacija porodice i porodičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Ponjavić, Z. (2008) Ugovorno vršenje roditeljskog prava. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 233-249
Radišić, J.D. (2001) Nepristajanje na lečenje dece iz verskih pobuda. Pravni život, vol. 50, br. 9, str. 87-93
Republika Srbija - Republički zavod za statistiku (2010) Demografska statistika 2009. Beograd, 71
Stefanovski, L. (2006) Postupak usvojenja u Makedoniji. u: Z. Ponjavić [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac, 324
Škulić, M.Z. (2009) Osnovni elementi normativne konstrukcije krivičnog dela nasilja u porodici - neka sporna pitanja i dileme. u: Škulić M., i dr. [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 20-21
Vlada Republike Srbije - Komisija za izradu Građanskog zakonika (2011) Prednacrt - Građanski zakonik Republike Srbije, knj. 3 - porodični odnosi. Beograd
Vlašković, V. (2007) Porodični odnosi izmedju prava na poštovanje porodičnog života i prava na zaštitu od nasilja u porodici. u: S. Bejatović [ur.] Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, Kragujevac, 197-212
Vodinelić, V.V. (1999) Funkcije poslovne sposobnosti maloletnika. Pravo - teorija i praksa, vol. 16, br. 3, str. 31-45
Vučković, Š.N. (2006) Prava deteta i porodično zakonodavstvo. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac, 260
Welstead, M., Edwards, S. (2011) Family law. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Osnov za razvod svetovnog braka
Panov Slobodan I.

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Osnov za razvod duhovnog braka
Panov Slobodan I.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Harmonizacija Porodičnog prava Srbije sa Pravom EU
Panov Slobodan

prikaži sve [52]