Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 1, str. 107-136
Osnov za razvod svetovnog braka
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresapanov@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Autor prvi put u našoj novijoj literaturi detaljnije analizuje osnov za razvod braka u svetovnom i duhovnom pravu. U metodologiji primerenoj polimorfnoj bračnoj supstanci, osnov razvoda svetovnog braka analizuje se sa tri aspekta. Prvi je političko-pravni (u amplitudi konzervativne i liberalne aksiologije). Drugi je građansko-pravni (evidencija sličnosti i razlika sa obligaciono-pravnim ustanovama raskida ugovora zbog neispunjenja, rebus sic stantibus, kauze, zelenaškog ugovora, itd. i nasledno-pravnim ustanovama, prvenstveno sa slučajem raskida ugovora o doživotnom izdržavanju usled 'loših' odnosa ugovornika). Treći se odnosi na porodično-pravni aspekt (pozitivnopravni izgon ljubavi iz bračne leksike; pravno originalni stav o nevažnosti uzroka, tj. krivice bračnika; koncept razvoda po ranijem ZBPO, aktuelnom PZ i budućem zakonu - Građanskom zakoniku).
Reference
*** (2009) Osnovi učenja Ruske Pravoslavne Crkve o dostojanstvu, slobodi i ljudskim pravima. u: Bigović Radovan [ur.] Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji, Beograd, 11-33
*** (2006) Muškarac i žena pred tajnom tela. u: Dimitrijević V., J. Srbulj [ur.] Pravoslavlje i polnost, Beograd
Agađanian, A. (2010) Proboj u modernost, apologija tradicionalizma - pogled ruskog pravoslavlja na društvo i kulturu iz komparativne perspektive. u: Đorđević Dragoljub B., Jovanović Miloš [ur.] Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravosavlja i pravoslavne crkve, Beograd, 245
Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Korać-Graovac, A. (2006) Obiteljsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Antić, O. (2010) Sumrak prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 1(1): 1-32
Antić, O.B. (2005) Kauza. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 821-856
Berđajev, N. (2006) Sudbina čoveka u savremenom svetu. Beograd: Logos
Bigović, R., ur. (2009) Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji - zbornik. Beograd: Službeni glasnik
Cvejić-Jančić, O. (2009) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Dučić, J. (2005) Gradovi i himere. Beograd: Politika
E.N.M. (1902) Neodoljiva mržnja kao brakorazvodni uzrok prema Austrijskom građanskom zakoniku. Zadar
Ekmečić, M. (2011) Dugo kretanje izmedju klanja i oranja - istorija Srba u Novom veku (1492-1992). Beograd: Evro-Djunti
Evdokimov, P.N. (2009) Pravoslavlje. Beograd: Službeni glasnik
Hale, B., Pearl, D., Cooke, E., Monk, D. (2009) The family, law & society. Oxford: University Press
Herring, J.B. (2004) Famaly law. Exter College Oxford University, Second edition
Ili, D. (2007) Kovanje demokratije - istorija levice u Evropi, 1850-2000. Beograd: Fabrika knjiga
Janjić-Komar, M.V., Panov, S.I. (2000) Veza generacija. Beograd: Pravni fakultet
Janjić-Komar, M. (2010) Terra nostra terra incognita - prilog teoriji prava. Beograd
Jerej, E.A. (2000) Brak - puni raspon hrišćanskog života. u: Pravoslavni brak i porodica, Cetinje: Svetigora
Jerotić, V. (1992) Putovanje u oba smera. Beograd, 111
Jerotić, V. (2003) Čovek i njegov identitet. Beograd
Jerotić, V. (2004) Duhovni razgovori. Beograd
Jerotić, V. (2005) Između ljubavi i sebičnosti - kako vaspitati dete u savremenom svetu. Beograd
Jerotić, V. (2006) Preporuke i prikazi - filosofija, religija, književnost. Beograd
Jovan, J., ur. (2010) Budimo ljudi - pouke i poruke patrijarha Pavla. Beograd
Kolomzina, S. (2000) Hrišćansko obrazovanje u porodici. u: Pravoslavni brak i porodica - Sveta tajna bračne ljubavi, Cetinje
Kovaček-Stanić, G. (2005) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Lobačevski, A.M. (2011) Politička ponerologija - naučna studija o prirodi zla prilagodjenog za političke svrhe. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Majstorović, I. (2005) Bračni ugovor - novina hrvatskog obiteljskog prava. Zagreb
Marković, R. (200/2012) Kapa za Rajka. Pečat, 17
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Mickovik, D. (2008) Semejstvoto vo Evropa XVI-XXI vek. Skopje: Blesok
Mladenović, M. (1981) Porodično pravo. Beograd: Privredna štampa, knjiga II
Mladenović, M.V. (1964) Razvod braka. Beograd
Nikolajeva, A. (2005) Zdravlje nacije kao sotirološki problem, Između ljubavi i sebičnosti, 559. Beograd
Panajotis, N. (2000) O tajni braka. u: Pravoslavni brak i porodica, Cetinje: Svetigora, str. 124
Panov, S. (2011) Pojam i pravne posledice preljube. Pravni život, 548(10): 5-27
Panov, S. (2010) Porodično pravo. Beograd
Panov, S. (1998) Pravo na roditeljstvo. Beograd, doktorska disertacija
Panov, S. (2010) Vernost versus preljuba pravni aspekt. Pravni život, 540(10): 149-166
Panov, S.I. (1998) O zajedničkoj svojini u braku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 46, br. 1-3, str. 54-72
Pčelinceva, L.M. (2007) Semejnoe pravo Rossii. Moskva
Perić, D. (1999) Crkveno pravo. Beograd
Perišić, V. (2009) Tumačenje ljudskih prava u svetlu Otaca Crkve. u: Bigović Radovan [ur.] Ljudska prava u hrišćanskoj tradiciji, Beograd, 63-71
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Beograd
Ponjavić, Z. (2007) Porodično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Ponjavić, Z. (2006) Novo porodično zakonodavstvo - proces privatizacije porodičnog prava. u: Ponjavić Zoran [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac, 3-18
Ponjavić, Z. (2005) Porodično pravo. Kragujevac
Ponjavić, Z. (2009) Privatizacija porodice i porodičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Ružičić, N. (1880) Nomokanon o braku. Beograd
Segalan, M. (2009) Sociologija porodice. Beograd: Clio
Simić, Ž. (2006) Preobražaji totalitarne svesti, prolegomena za sociologiju saznanja. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Beograda
Spirovik-Trpenovska, L., Mickovik, D., Ristov, A. (2011) Nasleduvanjeto vo Evropa. Skoplje
Srbulj, J., Dimitrijević, V., Todić, M., Pantelić, A., Buljugić, Z., Arsenijević, M., Končarević, K., Akad, L. (2007) Da dvoje jedno budu - pravoslavni brak i porodica u savremenom svetu. Beograd: Pravoslavna misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
Stanković, M. (2011) Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 235-262
Šimanovski, G. (2006) Polnost i celomudrenost. u: Dimitrijević V., J. Srbulj [ur.] Muškarac i žena pred tajnom tela, Pravoslavlje i polnost, Beograd
Šopenhauer, A. (1987) O životnoj mudrosti. Beograd: Grafos
Troicki, S.V. (2011) Crkveno pravo. Beograd
Uminski, A. (2005) Pravoslavno vaspitanje i savremeni svet. u: Dimitrijević Vladimir, Jovan Srbulj [ur.] Između ljubavi i sebičnosti - kako vaspitavati dete u savremenom svetu, Beograd
Vajninger, O. (1986) Pol i karakter. Beograd: Književne novine
Velimirović Nikolaj, episkop (2002) Misli o dobru i zlu. Petrovgrad
Vlasenko, A.V., Grudcyna, L.Ju., Spektor, A.A. (2011) Semejnoe pravo Rossii. Rostov
Willekens, H. (2003) Is Contemporary Western Family Law Historically Unique?. Journal of Family History, 1 (28): 70
Zupančič, K., Novak, B., Žnidaršič, V., Skubic, M., Končina, P. (2005) Reforma družinskega prava. Ljubljana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Osnov za razvod duhovnog braka
Panov Slobodan I.

Sociološki pregled (2013)
Harmonizacija porodičnog prava Srbije sa pravom EU - politički razlozi, društvene i pravne posledice
Panov Slobodan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Harmonizacija Porodičnog prava Srbije sa Pravom EU
Panov Slobodan

prikaži sve [154]