Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 1, str. 224-243
'Sudsko utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku' - uspostavljanje stvarnosti izvršenog dela
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaddrakic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: Sudija; utvrđivanje činjenica; krivično delo; krivični postupak; uspostavljanje činjeničnog stanja; sudska istina
Sažetak
U radu se obrađuje kompleksna problematika sudskog utvrđivanja činjenica u krivičnom postupku, koje se odnose na elemente zakonskog opisa krivičnog dela. Autor ukazuje na poteškoće s kojima se sudija suočava prilikom obavljanja ovog segmenta svog posla. Razmatrajući s teorijsko-pravnog gledišta kvalitet dokaznog materijala kojeg sudija ceni, kao i metodološke postupke koje primenjuje prilikom ove ocene, autor donosi odgovarajuće zaključke u pogledu istine kojoj se teži u krivičnom postupku. S tim u vezi, kako se činjenično stanje krivičnog dela, kako kaže autor, ne 'utvrđuje', već se 'uspostavlja', to se ni istina kojoj se teži u krivičnom postupku ne može nazvati 'materijalna'. Autor je naziva 'forenzičkom istinom'. Na kraju zaključuje da i ovakva istina može voditi pravednom odlučivanju, te je moramo proglasiti za merodavnu, jer se na polju procesne istine principijelno više od toga ne može postići.
Reference
*** (2009) Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo
*** (2008-2010) Zakon o sudijama Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 58/09, 104/09 i 101/10
*** (2001-2005) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02 i Službeni. glasnik RS, br. 58/04, 85/05, 85/05
Akvinski Toma, Sv. (1990) Izbor iz djela. Zagreb: Naprijed, tom 1
Apel, K. (1980) Transformacija filozofije. Sarajevo: Veselin Masleša
Bajović, V. (2010) Načelo utvrđivanja materijalne istine. Pravni život, 539(9): 657-668
Bayer, V. (1978) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb, knj. II Pravo o činjenicama i njihovom utvrđivanju u krivičnom postupku
Engisch, K. (1963) Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken. München
Feuerbach, A. (2008) Odnos filozofije i empirije prema pozitivnoj pravnoj nauci - pristupna beseda. Beograd: Dosije
Gadamer, G.H. (1996) Istina u duhovnim naukama. u: Pohvala teoriji IZ Oktoih, Cetinje, 51,(prevod sa nemačkog)
Gajštor, A. (1986) Istoričar i nauke o čoveku - čovek u modernim naukama. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 58, (prevod sa nemačkog)
Grasnik, V. (2001) Pravo znakova - u znaku prava. u: Ka novoj teoriji prava, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, prevod sa nemačkog, 22
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Grubiša, M. (1964) Materijalna istina u sudskom postupku. Naša zakonitost, 4, 3, 97
Grubiša, M. (1960) Rješenje problema razlikovanja i razgraničenja činjeničnih od pravnih pitanja. Naša zakonitost, 2, 1, 29-49
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Hamburger, K.G. (1982) Istina i estetska istina. Sarajevo: Svjetlost
Hegel, G.W.F. (1979) Fenomenologija duha. Zagreb: Naprijed
Henkel, H. (1953) Strafverfahrensrecht. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag
Huserl, E. (1967) Filosofija kao stroga nauka. Beograd: Kultura
Kant, I. (2008) Logika. Zemun: Neven
Kaser, W. (1974) Wahrheitserforschung im Strafprozes - Methoden der Sachverhaltsaufklarung. Berlin: J. Schweitzer Verlag
Kaufmann, A. (1972) Rechtsphilosophie im Wandel. New York-Frankfurt a/M-Budapest: Atheneum
Kelsen, H.V. (1960) Reine Rechtslehre. Leipzig-Wien: Deuticke
Levinas, E. (2006) Totalitet i beskonačnost. Beograd: Jasen
Lukić, R.D. (1958) Teorija države i prava. Beograd: Naučna knjiga
Majić, M. (2009) Načelo legaliteta - normativna i kulturna evolucija - II deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 29-54
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije
Nef, W. (1923) Die Philosophie Wilhelm Wundts. Leipzig: Verlag von Felix Meiner
Niče, F. (2010) Knjiga o filozofu. Beograd: Službeni glasnik
Peters, K. (1952) Strafprozess. Karlsruhe
Regenbogen, A., Majer, U. (2004) Rečnik filozofskih pojmova. Beograd: BIGZ
Ristivojević, B. (2010) Tumačenje u srpskoj nauci krivičnog prava. Novi Sad: Pravni fakultet
Russell, B. (2008) Analiza duha. Beograd: Otkrovenje
Sauer, W. (1961) Einfuhrung in die Rechtsphilosophie. Berlin: Walter de Gruyter
Starović, B., Keča, R. (1995) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Šešić, B. (1971) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Škulić, M. (2010) Načelo pravičnog vođenja krivičnog postupka i načelo istine u krivičnom postupku. Pravni život, Beograd, broj 9, Tom I, str. 587-611
Škulić, M. (2010) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M. (2010) Nacrt zakonika o krivičnom postupku Srbije kao izraz loše koncepcije i pogrešnih normativnih rešenja. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 123, br. 3-4, str. 9-42
Škulić, M. (2010) Pogrešna koncepcija Nacrta Zakonika o krivičnom postupku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 2, str. 41-70
Vasiljević, T. (1968) Razmišljanja o stručnom usavršavanju sudija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 6, br. 3, str. 367
Vodinelić, V.V. (1992) Problematika činjenica u dokaznoj teoriji krivičnog procesnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 40, br. 5, str. 369-388
von Hippel, E. (1959) Richterstellung und Richtergesetz. u: Mechanisches und moralisches Rechtsdenken, Meisenheim am Glan, str. 435
von Hippel, E. (1955) Einfuhrung in die Rechtstheorie. Munster: Verlag Aschendorff, Vierte Auflage
Vukadinović, G. (2003) Teorija države i prava. Novi Sad
Welzel, H. (1958) Das Deutsche Strafrecht: Eine systematische Darstellung. Berlin: Walter de Gruyter & Co
Winfried, H. (2009) Grenzen des Wissens im Strafprozess. Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, Heft 4, 837
Winkler, G. (1999) Raum und Recht - Dogmatische und theoretische Perspektiven eines empirisch - rationalen Rechtsdenkens. u: Forschungen aus Staat und Recht, Wien - New York, 120, str. 139
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb: Informator, str. 138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka