Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 66, br. 1, str. 256-274
Suspenzivno dejstvo žalbe u poreskom upravnom postupku Republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaminja.djokic@mts.rs
Ključne reči: Žalba; Zahtev za odlaganje izvršenja; Upravni sud; Suspenzivno dejstvo žalbe
Sažetak
Predmet ovog članka je analiza redovnog pravnog sredstva u poreskom upravnom postupku Republike Srbije, sa osvrtom na njegovu delotvornost. Analiziramo postupak po žalbi protiv poreskih upravnih akata sa naglaskom na zahtev za odlaganje izvršenja, kojim se, u posebnom postupku pred drugostepenim poreskim organom, ili Upravnim sudom, ostvaruje suspenzija izvršenja ožalbenog poreskog upravnog akta. Takođe, analizom obuhvatamo i oskudne, ali markantne, primere sudske prakse u ovoj oblasti poreske materije. Zastupamo stanovište da, u Srbiji kao zemlji u razvoju, kao izuzetak od pravila, treba zadržati princip nesuspenzivnog dejstva žalbe, u svrhu efikasnije naplate poreza i zaštite interesa fiskusa. Međutim, smatramo da je u izuzetnim slučajevima, kada je imovina poreskih obveznika ugrožena i njihov opstanak doveden u pitanje, neophodno omogućiti zaštitu prava poreskih obveznika kroz odlaganje izvršenja poreskog upravnog akta. Zaključujemo da neprimena instituta odlaganja izvršenja u predviđenim situacijama daje rezultat nedelotvornosti žalbe kao pravnog sredstva. De lege ferenda ukazujemo na potrebu dvostepenosti upravnog sudstva i organizovanju poreskih odeljenja u Upravnom sudu.
Reference
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd: Pravni fakultet
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Rađenović, M. (2016) Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Ranković, J. (1997) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Thuronyi, V. (2003) Comparative tax law. The Hague: Kluwer Law International
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Tomić, Z. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1801256D
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
(Zlo)upotreba stranih pravnih lica za izbegavanje poreza u Srbiji
Popović Dejan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odnos poreskog prava i privatnog prava
Popović Dejan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti
Đokić Minja

prikaži sve [85]