Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 66, br. 3, str. 88-107
Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaljdabic@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: pravo revizije; naučna disciplina; budžetsko pravo; državna revizija; vrhovna revizorska institucija
Sažetak
U radu se polazi od pretpostavke da se u savremenim uslovima 'pravo revizije javnog sektora' može zasnovati, uspostaviti i razvijati kao posebna naučna disciplina. Istraživanje je izvršeno u funkciji kreiranja te nove naučne discipline. Izučavanje pojedinih pravnih instituta i celokupnog sistema treba da pruži akademskoj i stručnoj javnosti osnovna objašnjenja za pravo revizije javnog sektora. Cilj rada je da autor, s jedne strane, iskaže svoje zalaganje za uspostavljanje prava revizije javnog sektora kao posebne naučne discipline i da, s druge strane, ukaže na postojanje argumenata za njen poseban predmet, sadržinu i njeno mesto u pravnom sistemu jedne države, kao i njenog odnosa sa drugim granama prava. Svrha rada se ogleda u obogaćivanju domaće pravne literature iz te oblasti i u ohrabrivanju istraživača pravne struke da se češće, smelije i produbljenije bave pojedinim pravnim institutima ili na sistematski način pravom revizije javnog sektora.
Reference
Andrić, M. (2012) Revizija javnog sektora. Subotica: Proleter A.D. Bečej
Jovanović, P.P. (1993) Radno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Jović, D. (2016) Finansijsko izveštavanje i vrednovanje performansi entiteta javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Knežić-Popović, D., Dabić, Lj. (2009) Slobodne profesije - pravni aspekti. Beograd: Institut za uporedno pravo
Koziet, M. (2015) Public financies as integral part of financial law. u: Mrkývka P. [ur.] System of Financial Law: General part, Brno: Masaryk University
Kranecová, J. (2015) System of financial management and control. u: Mrkývka P. [ur.] System of Financial Law: General part, Brno: Masaryk University
Krasić, Š., Žager, L., ur. (2009) Državna revizija. Zagreb: Masmedia d.o.o
Leko, V., ur. (2008) Vrhovna državna revizija javnih sredstava. Beograd
Leko, V., Popov, I.G., Dabović, M., ur. (2003) Budžetski postupak i kontrola budžeta - poslediplomske specijalističke studije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, II
Leko, V., Leko, D. (2008) Metodologija državne revizije javnih sredstava. Beograd: Ekonomski institut
Lovčević, J. (1993) Institucije javnih finansija. Službeni list SRJ, Beograd
Lubarda, B. (2016) Uvod u radno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Nikolić, Đ. (1934) Nauka o finansijama. Beograd: Izdavačko preduzeće Trud a. d
OECD (2002) Relations between supreme audit institutions and parliamentary committees. SIGMA Papers, 33
OECD (2018) Developing effective working relationships between supreme audit institutions and parliaments. SIGMA Papers, 54
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 11-30
Radojković, M.P. (1940) Kontrola budžeta. Beograd: 'Smiljevo'
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Stanojević, Lj., Vidović, Z. (2014) Revizija javnog sektora. Beograd: Poslovni biro
Stojanović, Z. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Todorović, M. (1938) Nauka o finansijama. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vitorović, B. (1998) Revizija javnih rashoda u svetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvođenjem u SR Jugoslaviji. Računovodstvo, br. 7-8, str. 42-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803088D
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka