Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 67, br. 1, str. 159-181
Održaj kao način sticanja prava svojine na nepokretnosti
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresak.dolovic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Članak je nastao kao rezultat rada na projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije za 2019. godinu

Ključne reči: Održaj; Državina; Pravo svojine; Savesnost; Načelo pouzdanja u katastar nepokretnosti
Sažetak
Cilj ovog rada je da se odredi domen primene instituta održaja, to jest da se nađe odgovor na pitanje u kojim je to situacijama u praksi moguće ispuniti uslove koje zakonodavac zahteva te steći pravo svojine na ovaj način. Do odgovora na to pitanje doći ćemo analizom sudske prakse. S druge strane, predmet rada neće biti ograničen analizom prakse domaćih sudova već ćemo u radu analizirati i tekstove pojedinih nacrta zakonika koji sadrže odredbe posvećene održaju, kao i rešenja sadržana u uporednom pravu, sa ciljem da ih uporedimo sa pozitivnim pravom naše zemlje. U radu će se otvoriti pitanje opravdanosti, ali i potrebe za postojanjem instituta održaja u savremenom pravu, te pitanje mogućnosti postojanja savesnosti kao neophodnog uslova za sticanje svojine održajem u svetlu uredno vođenih registara nepokretnosti. Svakako najsuptilnije pitanje koje se nužno nameće na sam pomen održaja jeste opravdanost ovog instituta u svetlu ideje o nepovredivosti prava svojine.
Reference
Atias, C. (2014) Droit civil. Paris: Les biens
Bergel, J.L., Bruschi, M., Cimamonti, S. (2010) Les Biens, Traite de droit civil, sous la direction de Jacques Ghestin. Paris
Cvetić, R. (2016) Savremena evidencija nepokretnosti. Novi Sad
Dolović, B.K. (2017) Savesnost kao uslov sticanja prava svojine. Pravni život, 10
Dolović, K. (2012) Susedsko pravo - pojam, karakteristike i odnos prema stvarnim službenostima. Strani pravni život, br. 3, str. 506-524
Gams, A. (1980) Osnovi stvarnog prava. Beograd
Gardner, S., Mckenzie, E. (2012) An Introduction to Land Law. Oxford
Gavella, N. (1990) Posjed stvari i prava. Zagreb
Hiber, D. (1996) Pravo na mirno uživanje imovine, oblici njegovog ugrožavanja i mogućnost ponovnog uspostavljanja u jugoslovenskom pravu. u: Obradović K., Paunović M. [ur.] Pravo ljudskih prava, Beograd
Hiber, D. (2004) Novi Zakon o izvršnom postupku, Predgovor uz Nacrt Zakona o izvršnom postupku. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Josipović, T. (2013) Property and Trust Law. Kluwer
Josipović, T. (2011) Zemljišnoknjižno pravo. Zagreb
Larroumet, C. (2006) Droit civil, Les Biens. Paris: Droits reels principaux
Lazarević, D. (2012) Komentar Zakona o osnovama svojinsko - pravnih odnosa. Beograd
Malaurie, P., Aynès, L. (2010) Les Biens. Paris
Marty, G., Raynaud, P. (1995) Jourdain P. Paris: Les Biens
Mathieu, M-L. (2013) Droits biens. Paris
Medić, D. (2016) Novo stvarno pravo Republike Srpske. Banja Luka
Paunović, S. (2008) Održaj (Usucapio). Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 121, br. 1-2, str. 129-152
Popov, D. (2011) Kvalifikovana državina u funkciji sticanja prava svojine održajem. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 109-125
Povlakić, M. (2009) Transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini. Sarajevo
Rašović, Z. (2005) Stvarno pravo. Beograd
Smith, R.J. (1998) Property Law. New York
Stanković, O. (1979) Sticanje svojine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd
Stojanović, D., Pop-Georgiev, D. (1983) Komentar Zakona o osnovnim svojinsko - pravnim odnosima. Beograd
Stojanović, D. (1998) Stvarno pravo. Kragujevac
Terré, F., Simle, P. (2014) Droit civil. Paris: Les Biens
Toroman, M. (1964) Pravo svojine u uporednom zakonodavstvu. Strani pravni život, 44
Vedriš, M., Klarić, P. (1983) Osnove imovinskog prava. Zagreb
Vinš, T. (2004) Stvarno pravo. Kosovska Mitrovica
Vizner, B. (1962) Građansko pravo. Beograd
Vodinelić, V. (1979) Održaj - razmatranja povodom Nacrta Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4
Vodinelić, V. (1981) Održaj - uporednopravno. Beograd, magistarski rad
Vodinelić, V. (2015) Državina, pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite. Beograd
Zenati, F. (1988) Droit Civil. Paris: Les Biens
Živković, M. (2004) Sticanje prava svojine (posebno na nepokretnostima). Beograd: Institut za uporedno pravo
Živković, M. (2015) Acquisition of ownership of real property by contract in Serbian law: Departing from the titulus-modus system?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 3, str. 112-126
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1901168D
objavljen u SCIndeksu: 28.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Upotreba informacionih tehnologija u postupku upisa u katastar nepokretnosti
Živković Miloš

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Pojam i osnovne karakteristike stvarnih službenosti
Kočan Edina

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Državina u katastru nepokretnosti Srbije
Jakovljević Ranko D.

prikaži sve [39]