Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 69, br. 1, str. 193-215
Pravne posledice smrti davaoca izdržavanja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavukotic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Zakon o nasleđivanju propisuje da prava i obaveze davaoca izdržavanja mogu da naslede samo njegovi potomci i supružnik. Ukoliko druga lica naslede davaoca ili potomci i supružnik odbiju da preuzmu izdržavanje, ugovor se raskida po samom zakonu. Pravo na naknadu za primljeno izdržavanje predviđeno je samo za slučaj da potomci i supružnik odbiju da preuzmu izdržavanje iz opravdanih razloga. Ovaj rad je posvećen analizi i kritici tog rešenja. Autor pokazuje da je ograničenje nasledivosti suviše usko i kruto, da je pitanje naknade neadekvatno uređeno i da su interesi primaoca izdržavanja ugroženi jer njemu nije ostavljena mogućnost da utiče na sudbinu ugovora. Autor predlaže rešenje prema kojem bi nasledivost pozicije davaoca izdržavanja bila neograničena, uz pravo svake strane da odbije da nastavi s ugovorom. Opravdanost razloga za raskid ugovora uzimala bi se u obzir prilikom odlučivanja o naknadi za primljeno izdržavanje.
Reference
Antić, O.B., Đurđević, D.B. (2003) Priručnik za nasledno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Antić, O.B., Balinovac, Z.M. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos
Brox, H., Wolf-Dietrich, W. (2018) Erbrecht. München: Verlag Franz Vahlen
Đurđević, D.B. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Gavella, N. (1990) Nasljedno pravo. Zagreb: Informator
Kreč, M., Pavić, Đ. (1964) Komentar Zakona o nasljeđivanju. Zagreb: Narodne novine
Marković, S. (1981) Nasledno pravo. Službeni list SFRJ, Beograd
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Subotić-Konstantinović, N. (1968) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Beograd: Naučno delo
Svorcan, S. (1987) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Vukotić, M. (2017) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa. Pravni život, 10, 66: 755-772
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21108A
primljen: 09.12.2020.
prihvaćen: 15.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravni položaj prethodnog naslednika
Đurđević Dejan B.

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Grujić Nenad

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Subjekti ugovora o doživotnom izdržavanju
Gavrić Igor

prikaži sve [76]