Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1994, vol. 42, br. 6, str. 635-652
Diskreciona ocena kao kriterijum razgraničenja načela legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U potrazi za kriterijumom razgraničenja načela legalita i oportuniteta, dolazi se do ishodišta obaveze krivičnog gonjenja koju, inače, ustanovljavaju oba načela. Pri tome se posebna pažnja posvećuje diskrecionoj oceni kao jezgru oportuniteta. Razmatranja o predmetu, nosiocu i granicama diskrecionog odlučivanja, ukazuju na neopravdanost njenog svođenja na samovolju. Insistira se na distinkciji diskrecione ocene od drugih slučajeva slabije pravne vezanosti. Pravilno sagledane relacije diskreciona ocena - slobodna ocena dokaza - tumačenje prava, omogućavaju identifikovanje onih zona slobodnijeg kretanja tužilačkog organa, koje relativiziraju načelo legaliteta, približavajući ga po svojim efektima načelu oportuniteta, a često i zloupotrebljavajući u te svrhe.
Reference
*** (1907) Code civil suisse / Građanski zakonik Švajcarske. čl. 1
*** (1991) Godišnji izveštaj o radu Pokrajinskog javnog tužioca
*** (1976) Krivični zakon SFRJ. Službeni list SFRJ, čl. 8/2
Andrassy, J. (1928) Načelna razmatranja o slobodnoj rasudi. Arhiv za pravne i društvene nauke, str. 102
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Globus
Bayer, V. (1956) Načelo oficijelnosti i načelo legaliteta progona u krivičnom procesu FNRJ. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, str. 22
Bogišić, V. (1888) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. Cetinje: Državna štamparija, čl. 84
Cigler, S. (1994) Odnos načela legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja prema drugim pravnim načelima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 66, br. 4, str. 3-16
Danić, D.J. (1932) O pojmu sudske vlasti. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 6, str. 441-448
Đurić, M.S. (1989) Mit, nauka, ideologija - nacrt filozofije kulture. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
English, K. (1988) Dobijanje konkretnih pravnih presuda na temelju pravnog načela - osobito problem supsumcije. Pravni vjesnik, Osijek, br. 1-2, str. 183
Ewald, M. (1971) Die Verfahrensgrundsatze der agrarischen Strafprozessordnung. Zurich, (par. 24-30) vom 11. Nov. 1958, str. 48
Frank, S. (1934) Razvijanje nauke o normativnim obilježjima bića krivičnih djela. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4, str. 291
Frank, S. (1939) Standardi i direktive u kaznenom pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5-6, str. 424
Germann, O.A. (1961) Zum strafprozessrechtlichen Legalitatsprinzip. Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht, br. 1, str. 9
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Hegel, G.W.F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hubler (1918) Die Organisation der Verwaltung. str. 10
Jelić, Z.I. (1986) Osnovi normativne tehnike - uvod u savremenu nauku o metodama stvaranja i razumevanja prava. Beograd: Ekonomika
Jering, R. (1894) Cilj u pravu. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Krbek, I. (1937) Diskreciona ocjena. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Lukić, R.D. (1968) Uvod u pravo. Beograd: Naučna knjiga
Lukić, R.D. (1954) Teorija države i prava. Beograd: Naučna knjiga
Marina, P. (1972) O legalitetu i oportunitetu u krivičnom gonjenju. Pravni život, br. 6-7, str. 3
Melvinger, I. Uvod u pravo. str. 323
Merkl, A. (1927/1969) Allgemeines Verwaltungsrecht. Berlin, itd: Springer Verlag
Milkov, D. (1983) Pojam upravnog akta. Beograd, doktorska disertacija
Milkov, D. (1988) Upravno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Muhić, F. (1983) Teorija prava. Sarajevo: Svjetlost
Muller, M. (1876) Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft. str. 316
Munda, A. (1957) Učbenik kazenskega postopka Federativne Ljudske Republike Jugoslavije. Ljubljana
Nedkov, M.St. (1965) Slobodnata ocenka pri donesuvaneto na upravnite akti i nivnata kontrola. Pravna misla, Skopje, br. 2, str. 56
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo - s osobitim obzirom na judikaturu Kralj. stola sedmorice i kasacionoga suda bečkoga. Zagreb: Kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljska vlada
Pavčnik, M. (1985) Prilog raspravi o primeni prava. Pravni život, br. 8-9, str. 777
Pavčnik, M. (1983) Društveni standard kao formativni činilac prava. Pravni život, br. 4, str. 474
Perić, B. (1978) Pravna znanost i dijalektika - osnove za suvremenu filozofiju prava. Zagreb: Pravni fakultet
Perić, B. (1991) Struktura prava. Zagreb: Narodne novine
Petrović, M.Lj. (1979) Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Pihler, S. (1989) Neka pitanja u vezi sa načelom legaliteta u krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 235
Pihler, S. (1970) Pravo kao političko sredstvo. Sociološki pregled, br. 2-3, str. 244
Popović (1982) O sudskoj kontroli neodređenih pojmova. Zbornik Više upravne škole u Zagrebu, br. 11, str. 144
Rumpf, M. (1912) Der Strafrichter. Berlin, Bd. 1
Sessar, K. (1976) Goppinger, Kaiser, Kriminologie und Strafverfahren. Stuttgart
Simić-Jekić, Z.M. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Tasić, Đ. (1934) Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 200
Tasić, Đ. (1927) Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, str. 18-183
Tezner, F. (1986) Rechtslogik und Rechtswirklichkeit. Wien-New York
Turković, K. (1990) Official discretion and the principle of legality. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5-6, str. 717
Vajs, A. (1966) Neke specifične zakonitosti u istorijskom razvoju prava. u: Zbornik radova iz pravne istorije posvećen A. Vajsu, str. 17
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Visković, N. (1989) Jezik prava. Zagreb: Naprijed
Visković, N. (1971) Struktura pravne norme. Naša zakonitost, Zagreb, br. 11-12, str. 833-847
Visković, N. (1976) Pojam prava - prilog integralnoj teoriji prava. Split: Pravni fakultet
Visković, N. (1965) O normativnoj djelatnosti sudova. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 3, str. 228
Vuković, M. (1971) Metajuristički kriteriji u pravnom poretku. Pravni život, br. 4, str. 7
Vuković, M. (1953) Interpretacija pravnih propisa. Zagreb: Školska knjiga
Zupančič, B.M. (1980) Nekaj misli o načelu zakonitosti. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, br. 1, str. 29
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Neke pouke i poruke iz života i dela Slobodana Jovanovića
Simonović Rista M., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Teorijski pojam uprave
Lilić Stevan L.

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Značaj dela dr Božidara V. Markovića za razvoj nauke krivičnog procesnog prava
Simić-Jekić Zagorka M.

prikaži sve [325]